’Det ir­ri­te­rer og­så mig’

Ir­ri­te­ret og fru­stre­ret. Lands­hol­dets stjer­ne, Chri­sti­an Erik­sen, sa­et­ter ord på en sva­er pe­ri­o­de i Tot­ten­ham

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Al­le har vel no­get at si­ge. Jeg ved ik­ke, om det er dem, der står her, der skri­ver det, men jeg vil me­ne, at med de kam­pe, der har va­e­ret med Åge (Ha­rei­de, red.), har det va­e­ret rig­tig fint i for­hold til at va­e­re af­gø­ren­de Chri­sti­an Erik­sen

Det kan va­e­re sva­ert at for­stå, når han egent­lig er en del af et ube­sej­ret hold i Pre­mi­er Le­ague, men fak­tum er, at selv­om Chri­sti­an Erik­sen fø­ler sig på top­pen i lands­holds­lej­ren in­den VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ka­sak­h­stan, har den se­ne­ste pe­ri­o­de i Tot­ten­ham va­e­ret min­dre sjov. Hol­det er uden sejr i de se­ne­ste syv kam­pe, og Erik­sen har blandt Tot­ten­hams fan­ba­se va­e­ret et ynd­lings­mål for kri­tik.

Og­så Tot­ten­ham-ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no har ef­ter­lyst me­re ky­nis­me fra dan­ske­ren, når det kom­mer til at sco­re fle­re mål på klubhol­det.

Kamp­af­gø­ren­de? Det me­ner Erik­sen selv, han er. I hvert fald på lands­hol­det.

»Al­le har vel no­get at si­ge. Jeg ved ik­ke, om det er dem, der står her, der skri­ver det, men jeg vil me­ne, at med de kam­pe, der har va­e­ret med Åge (Ha­rei­de, red.), har det va­e­ret rig­tig fint i for­hold til at va­e­re af­gø­ren­de,« ly­der det fra dan­ske­ren.

Må­le­ne har al­drig va­el­tet ind Ef­ter et skuf­fen­de ne­der­lag til Le­ver­ku­sen i Cham­pions Le­ague i sid­ste uge, der har sendt Erik­sen og Tot­ten­ham på ran­den af exit, slog hol­det fra det nord­li­ge Lon­don lidt igen, da man sik­re­de sig et en­kelt po­int mod ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal.

»Som hold har der va­e­ret nog­le kam­pe, der ik­ke har va­e­ret så hel­ve­des go­de i sid­ste en­de. Vi har egent­lig spil­let okay, vi har haft de chan­cer, vi skul­le ha­ve, men li­ge­som med lands­hol­det de for­ri­ge par gan­ge har vi ik­ke kun­net sco­re. Og det si­ger alt, at vi har sco­ret fi­re mål i de se­ne­ste seks kam­pe.«

Har det va­e­ret fru­stre­ren­de for dig selv i den pe­ri­o­de?

»Ja, lidt. Men jeg tror, det er en blan­ding. Al­le har va­e­ret lidt rast­lø­se. Net­op for­di mu­lig­he­der­ne har va­e­ret der. Og må­ske net­op det at det var va­e­ret stol­pe ud i ste­det for stol­pe ind al­le gan­ge­ne. Det har va­e­ret hal­vir­ri­te­ren­de. Vi kan trø­ste os med, at vi er ube­sej­re­de i Pre­mi­er Le­ague, men vi bur­de ha­ve sat os i en bed­re si­tu­a­tion i Cham­pions Le­ague.«

Mod Ar­se­nal var Erik­sen selv ta­et på at kom­me på må­l­tav­len ved to

lej­lig­he­der. Først bra­end­te han en stor chan­ce, mens han ram­te stol­pen på et fris­park. Igen ude­blev må­le­ne fra den be­ga­ve­de fod­bold­spil­lers fod.

»Jeg tror al­drig rig­tig, må­le­ne har va­el­tet ind, men der har man da al­tid kun­net bi­dra­ge med lidt. Det har va­e­ret sva­ert for he­le hol­det. Selv på død­bol­de har det va­e­ret stol­pe ud, hvor man må­ske har la­vet nog­le mål sid­ste år med for­svars­spil­ler­ne. Så det har egent­lig va­e­ret al­le ka­e­der­ne igen­nem. Nu la­ve­de vi et selv­mål i we­e­ken­den mod Ar­se­nal. Der kun­ne vi så godt sco­re,« gri­ner han og fort­sa­et­ter:

»Vi midt­ba­ne­spil­le­re mang­ler at sco­re mål. An­gri­ber­ne mang­ler at sco­re mål. Det er he­le hol­det, der mang­ler at sco­re mål,« si­ger han og in­drøm­mer, at det går ham på.

»Jeg tror ba­re, det ir­ri­te­rer folk. Det ir­ri­te­rer da og­så mig, at bol­den ik­ke går i kas­sen. På det se­ne­ste isa­er mod Ar­se­nal har det va­e­ret me­re stol­pe ud, me­re uheld, end det var in­den. At man egent­lig er kom­met i si­tu­a­tio­nen, er så det po­si­ti­ve. Det hand­ler om at bli­ve ved med at kom­me i de si­tu­a­tio­ner, og på et tids­punkt skal den nok gå ind,« lover Erik­sen.

FO­TO: AN­DERS KJA­ER­BYE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.