’MIN SØN SKAL RENSES’

Den tid­li­ge­re Aal­borg-re­stau­ra­tør Ole Ni­el­sen for­sva­rer sin spil­l­leg­la­de søn - AaBs eks­må­l­mand Jim­my Ni­el­sen - i ny bog

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

Bøl­ger­ne gik højt i Aal­borg i for­å­ret 2004, da det kom frem, at en lo­kal spil­le­bu­tik måt­te luk­ke.

Straks fik Su­per­liga-klub­ben AaBs da­va­e­ren­de duo, må­l­mand Jim­my Ni­el­sen og an­gri­be­ren David Ni­el­sen, skyl­den. Men i en ny bog, der ud­kom­mer på lør­dag og som er skre­vet af først­na­evn­tes far, eks­re­stau­ra­tø­ren Ole Ni­el­sen, bli­ver an­sva­ret for kon­kur­sen pri­ma­ert pla­ce­ret på den nu­va­e­ren­de Lyng­by-tra­e­ner David Ni­el­sens skul­dre.

»Bo­gen skal blandt an­det ses som et for­svar for Jim­my (der i dag er tra­e­ner i den ame­ri­kan­ske MLS-Liga i klub­ben Okla­ho­ma Ci­ty Ener­gy, red.), som jeg øn­sker ren­set for på­stan­de­ne. For mens han straks be­tal­te sin ga­eld på 240.000 kro­ner til­ba­ge til Spil­le­boxens da­va­e­ren­de ejer (Jør­gen Mad­sen, red.), var det David Ni­el­sens ga­eld på 1,3 mio. kro­ner, der var år­sag til bu­tik­kens kon­kurs,« si­ger Ole Ni­el­sen, der og­så sky­der med skar­pt mod Jør­gen Mad­sen.

»Det kan se ud som om, at han med vil­je valg­te at kø­re sin spil­le­bu­tik øko­no­misk ned. Der­for er det ik­ke fair, at min søn gang på gang skal hø­re, at det var ham, der var skyld i kon­kur­sen. For det er nem­lig den sor­te­ste løgn,« si­ger Ole Ni­el­sen.

Du forta­el­ler i din nye bog om din sto­re spil­le­li­den­skab. Er du lu­do­man?

»Det er vel det, man kal­der det, når man som jeg i fle­re år gik på ar­bej­de to da­ge om ugen, og hvor jeg de re­ste­ren­de fem da­ge kun ta­enk­te på kort-, od­ds- og ca­si­no­spil.«

Fø­ler du, at du har va­e­ret med­vir­ken­de til, at Jim­my Ni­el­sen blev lu­do­man?

»Ja. Al­le­re­de i sin spa­e­de ung­dom, når han våg­ne­de, så han sin far sid­de i dag­ligstu­en og spil­le om sto­re sum­mer med si­ne be­kendt­ska­ber. Min skyld­fø­lel­se er enorm. Mens jeg al­drig har va­e­ret i be­hand­ling for lu­do­ma­ni, men nu kun kan fin­de på at sat­se små­be­løb, kom Jim­my det ef­ter spil­lesa­gen i Aal­borg for 12 år si­den.«

Kend­te re­sul­tat på kamp Hvor­dan er dit for­hold til Dan­ske Spil?

»I dag er det fint. Men da jeg over et par år på det na­er­me­ste blev mands­op­da­ek­ket af dem, var det me­get an­strengt. Jeg for­står ik­ke, hvor­for det skul­le va­e­re så­dan, når det jeg spil­le­de på og for var helt lov­ligt.«

Har du tjent penge på din spil­le­li­den­skab?

»På kort­spil er sva­ret ja, hvis man alt­så

li­ge ser bort fra den halvan­den mio. kro­ner, jeg i for­bin­del­se med nog­le spil på en re­s­tu­ra­tion i Jom­fru Ane Ga­de blev snydt for.«

Har du va­e­ret in­vol­ve­ret i mat­ch­fixing?

»Jeg ved ik­ke, hvad man kal­der det, når man ken­der et re­sul­tat på for­hånd og spil­ler en stor sum penge på det. Men det var alt­så li­ge ak­ku­rat det, jeg gjor­de, da Aal­borg Chang en­gang tab­te 1-3 i Bir­ke­rød. Jeg gav min vi­den vi­de­re til ven­ner og be­kend­te. Der blev i Aal­borg og om­egn spil­let om­kring en kvart mio. kro­ner på kam­pen, og bag­ef­ter modt­og jeg man­ge an­er­ken­den­de be­ma­er­k­nin­ger om mit tip.«

Har du haft ind­fly­del­se på Jim­my Ni­el­sens fod­bold­kar­ri­e­re?

»Det kan jeg ik­ke na­eg­te. Han var i si­ne te­e­na­ge-år i hård kon­kur­ren­ce med tid­li­ge­re AaB-må­l­ma­ends søn­ner (Har­bo Lar­sen og Kurt Win­de, red.). Så skul­le Jim­my Ni­el­sen ha­ve en chan­ce, måt­te han spe­ci­al­tra­e­nes. Jeg an­sat­te der­for for eg­ne penge Kaj Poul­sen og Kar­sten Si­men­sen (tid­li­ge­re første­holds­spil­le­re i AaB, red.), så de kun­ne ta­ge sig af hans ud­vik­ling.«

Hvor­dan var du med til at red­de AaB øko­no­misk, da klub­ben i 1993 var i be­ta­lings­stands­ning?

»Der blev iva­er­k­sat ind­sam­lin­ger, og der kom et stort be­løb i kas­sen.«

Sneg jour­na­li­ster ind til mø­de

Hvor­dan sør­ge­de du for, at avi­ser­ne i AaBs be­tra­eng­te øko­no­mi­ske si­tu­a­tion kun­ne brin­ge ord­ret­te re­fe­ra­ter fra klub­bens be­sty­rel­ses­mø­der?

»AaBs be­sty­rel­se holdt kor­te­ne i den kri­ti­ske si­tu­a­tion me­get ta­et ind på krop­pen. Den stra­te­gi var jeg ue­nig i. Så da de af­vik­le­de et af­gø­ren­de be­sty­rel­ses­mø­de på en re­stau­rant i Jom­fru Ane Ga­de, fik jeg to jour­na­li­ster fra Po­li­ti­ken og Ek­stra Bla­det gemt af vej­en i sam­me lo­ka­le, så de med eg­ne ører kun­ne hø­re, hvad der blev sagt og be­slut­tet.«

Hvad er me­nin­gen med, at din nye bog af­slut­tes med en si­de, hvor ekslands­holds­spil­le­ren Pe­ter Ras­mus­sen forta­el­ler, at ’Bi­be­lens Gud’ aen­dre­de hans liv?

»Pe­ter er min per­son­li­ge ven, og ef­ter­som jeg er et tro­en­de men­ne­ske, er jeg ble­vet med­lem af hans me­nig­hed.«

OLE NI­EL­SENS BLÅ BOG

AL­DER: 61 år AEGTESTAND: fra­skilt og far til Hei­di (45 år), Jim­my (39 år) og Jo­hn­ny (34 år) BE­SKA­EF­TI­GEL­SE: var i 33 år re­stau­ra­tør i den aal­bor­gen­si­ske for­ly­stel­ses­ga­de ’Jom­fru Ane Ga­de’, ind­til han i 2013 gik på pen­sion

FO­TO: LARS HORN, HEN­NING BAG­GER, ÓLA­FUR STE­I­NAR GESTS­SON

Den tid­li­ge­re Aal­bor­gre­stau­ra­tør, Ole Ni­el­sen, me­ner, det er på ti­de, at hans søn, tid­li­ge­re AaB-må­l­mand og nu­va­e­ren­de tra­e­ner i USA, Jim­my Ni­el­sen (ind­sat fo­to), får sit navn ren­set for be­skyld­nin­ger om, at hans spil­le­ga­eld før­te til luk­ning af en spil­lekiosk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.