David Ni­el­sen: ’Jeg har in­gen kom­men­ta­rer’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­FLIKT En 12 år gam­mel spil­lesag fra Aal­borg bli­ver ved med at for­føl­ge Su­per­liga-klub­ben Lyng­bys suc­ce­stra­e­ner David Ni­el­sen. Så­le­des kri­ti­se­res han i en ny bog, der er skre­vet af den nord­jy­ske eks­re­stau­ra­tør Ole Ni­el­sen, for­di han an­gi­ve­ligt al­drig fik be­talt 1,3 mil­li­o­ner kro­ner, han hav­de lånt af spil­le­bu­tik­ken Spil­les­boxens kon­kurs­ram­te ejer, Jør­gen Mad­sen, til­ba­ge.

»Den sag har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Hvad jeg har la­vet af ting og sa­ger i min ung­dom, ser jeg in­gen grund til at rip­pe op i nu. Jeg skrev for ef­ter­hån­den fle­re år si­den min selv­bi­o­gra­fi (»Sor­te svin«, red.). Her om­tal­te jeg spil­lesa­gen, og jeg øn­sker ik­ke at gen­ta­ge mig selv,« si­ger David Ni­el­sen, der un­der­stre­ger, at hans for­hold til Ole Ni­el­sen er fint.

»Jeg hil­ser ger­ne på ham. Han er jo far til Jim­my (Ni­el­sen, red.), som jeg spil­le­de på hold med i min tid i AaB,« si­ger David Ni­el­sen. Det re­ne ga­li­ma­ti­as Jør­gen Mad­sen be­kra­ef­ter den kom­men­de bogs ord om, at Jim­my Ni­el­sen straks be­tal­te sin ga­eld på 240.00 kro­ner til­ba­ge, mens David Ni­el­sen fort­sat skyl­der ham 1,3 mio. kro­ner.

Til gen­ga­eld kal­der Jør­gen Mad­sen det for bin­de­galt, at Ole Ni­el­sen i bo­gen be­skyl­der ham for at ha­ve kørt sin spil­le­bu­tik i sa­enk med vil­je og der­med at ha­ve gam­blet med de sto­re pen­ge­be­løb, som Jim­my Ni­el­sen og David Ni­el­sen spil­le­de for.

»Man luk­ker da ik­ke sin bu­tik for at kom­me på fe­rie,« si­ger Jør­gen Mad­sen, der, ef­ter han gik kon­kurs, måt­te sa­el­ge sin ejer­lej­lig­hed.

»Jeg har end­nu ik­ke la­est bo­gen. Men en del af det, jeg har al­le­re­de har hørt om den, er det re­ne ga­li­ma­ti­as,« si­ger Jør­gen Mad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.