Knas med Haas

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sen er rejst til Bra­si­li­en, hvor årets na­est­sid­ste For­mel 1-løb kø­res den kom­men­de we­e­kend na­er São Paulo. Ud over sel­ve lø­bet ven­ter der den dan­ske ra­cer­kø­rer en we­e­kend, hvor han ef­ter alt at døm­me får sin frem­tid på plads. Her sy­nes to sce­na­ri­er at va­e­re sand­syn­li­ge for Ke­vin Magnus­sen: En­ten bli­ver han hos Re­nault, el­ler og­så skif­ter han til Haas-tea­met fra USA.

Va­el­ger Ke­vin Magnus­sen det sid­ste, må han dog reg­ne med at kø­re ind i et år, hvor han og tea­met kom­mer til at ka­em­pe en hård kamp for at ha­en­ge på re­sten af fel­tet. Den om­fat­ten­de re­gela­en­dring til 2017-sa­e­so­nen be­ty­der nem­lig, at bi­ler­ne kom­mer til at se an­der­le­des ud, hvil­ket vil sa­et­te pres på tea­mets fa­brik.

Og her kan Haas få pro­ble­mer, vur­de­rer Haas’ che­fin­ge­ni­ør, Ay­ao Ko­matsu, i et in­ter­view med Mo­tor­sport.com.

»Bi­ler­ne kom­mer til at aen­dre sig en del, og det be­ty­der, at vi na­e­ste år er nødt til at ha­ve fle­re op­da­te­rin­ger. I år har vi ik­ke haft man­ge op­da­te­rin­ger. Det har ik­ke va­e­ret så slemt, for­di vo­res bils ud­gangs­punkt har va­e­ret godt og reg­ler­ne de sam­me,« si­ger han og til­fø­jer:

»Men fo­re­stil jer, at vi kom­mer til ha­ve sam­me ni­veau af for­bed­rin­ger he­le året i den kom­men­de sa­e­son, som vi har haft i år. Det vil be­ty­de, at vi fal­der bag­ud. Det vil det, for­di de sto­re team kom­mer til at ha­ve en mas­se op­da­te­rin­ger, da reg­le­men­tet er nyt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.