Hjem til Aar­hus

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

NYTA­ENK­NING Tra­di­tio­nen til­si­ger, at cy­kel­lø­bet Dan­mark Rundt al­tid slut­ter med et op­løb på Fre­de­riks­berg Al­lé. Men na­e­ste år ven­der ar­ran­gø­rer­ne lø­bet på ho­ve­d­et. I ste­det for mål på den dy­re stra­ek­ning, der lig­ger som en enkla­ve midt i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, ind­le­des eta­pe­lø­bet, der har sta­tus som Dan­marks stør­ste til­sku­er­be­gi­ven­hed, na­e­ste gang på Fre­de­rik­berg og slut­ter i Aar­hus. Det sker for at mar­ke­re Aar­hus’ sta­tus som eu­ro­pa­ei­sk kul­tur­by 2017.

»Den sto­re fi­na­le på 5. eta­pe bli­ver i kul­tur­ho­vedsta­den Aar­hus med mål på Strand­vej­en ud for Tang­kro­gen. Vi ar­bej­der des­u­den på at ud­vi­de rund­stra­ek­nin­gen og gø­re den lidt la­en­ge­re og og­så hår­de­re end tid­li­ge­re set. Med det hår­de ter­ra­en, der og­så fin­des ind mod Aar­hus, er der lagt op til en rig­tig hård fi­na­le­e­ta­pe i 2017,« si­ger løbs­di­rek­tør Jes­per Wor­re i en pres­se­med­del­el­se.

At lø­bet ven­des om, får dog ik­ke den sto­re be­tyd­ning, me­ner Bjar­ne Ri­is, hvis nye hold, Team Vir­tu ProVélo­con­cept, har PostNord Dan­mark Rundt som et af de sto­re sa­e­son­mål:

»Det bli­ver sta­dig på de to sa­ed­van­li­ge eta­per, at det bli­ver af­gjort. Jeg går ud fra, at man har en eta­pe, hvor man skal op over Kid­des­vej i Vej­le igen, så den bli­ver af­gø­ren­de, og det gør en­kelt­star­ten og­så. Det er ik­ke af­gø­ren­de, hvor­når i lø­bet de to eta­per bli­ver kørt.«

PostNord Dan­mark Rundt 2017 kø­res over fem eta­per fra tirs­dag 12. sep­tem­ber til lør­dag 16. sep­tem­ber. Der­med bli­ver lø­bet den ide­el­le af­puds­ning af for­men for de ryt­te­re, der sat­ser på VM-lan­de­vejslø­bet, der kø­res den 24. sep­tem­ber i Ber­gen.

Umid­del­bart før jul pra­e­sen­te­res he­le lø­b­ru­ten, mens der bli­ver navn på de del­ta­gen­de hold til for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.