Ja tak til me­di­cinsk can­na­bis

BT - - DEBAT - kes

Hun­dred­vis af smer­te­pla­ge­de, dan­ske pa­tien­ter kan fra 2018 få la­e­ge­or­di­ne­ret me­di­cinsk can­na­bis. La­e­ger­ne pro­teste­rer, for der er ik­ke vi­den­ska­be­lig sik­ker­hed om virk­ning og bi­virk­nin­ger ved can­na­bis, og der er in­gen tvivl om, at der er ta­le om et brud på ga­engs prak­sis i for­hold til god­ken­del­se af la­e­ge­mid­ler. Al­li­ge­vel fortje­ner par­ti­er­ne bag den nye, fi­re­åri­ge for­søgs­ord­ning en stor og run­gen­de tak for at ud­vi­se til­tra­engt po­li­tisk mod.

EN STRI­BE AN­DRE lan­de – bl.a. Hol­land og USA – har go­de re­sul­ta­ter med la­e­ge­or­di­ne­ret can­na­bis til smer­te­be­hand­ling, og der er ab­so­lut in­gen grund til, at dan­ske pa­tien­ter, som kan gå gavn af me­di­cinsk can­na­bis, fort­sat skal af­hol­des fra at bru­ge stof­fet el­ler kri­mi­na­li­se­re sig selv for at få fat i det.

VI SKAL HU­SKE, at der ik­ke er ta­le om fri hash til al­le, men om en kon­trol­le­ret ord­ning til gavn for nog­le få. For­søgs­ord­nin­gen vil om­fat­te an­slå­et 500 pa­tien­ter, der li­der af mul­tipel sk­lero­se, ryg­marvs­ska­de og kro­ni­ske smer­ter, som ik­ke tå­ler an­den be­hand­ling, samt hårdt ram­te kra­eft­pa­tien­ter i ke­mo­te­ra­pi. Det er pa­tien­ter med smer­ter, som vi an­dre kun dår­ligt kan fo­re­stil­le os ube­ha­get ved, og na­tur­lig­vis må vi som sam­fund stra­ek­ke os langt for at hja­el­pe dem mest mu­ligt. Fort­sa­et­ter vi med en ide­o­lo­gisk og bu­reau­kra­tisk mod­stand mod me­di­cinsk can­na­bis, fast­hol­der vi blot dis­se men­ne­sker i et smer­te­hel­ve­de og tvin­ger end­da man­ge af dem til at kø­be usik­re can­na­bis-pro­duk­ter hos pus­he­re med trå­de til ro­ck­er- og ban­de­kri­mi­na­li­tet. Den blind­g­y­de har vi va­e­ret i for la­en­ge, og det er på ti­de, vi kom­mer ud af den.

VI OPFORDRER PAR­TI­ER­NE til og­så at ind­dra­ge epi­lep­ti­ke­re i for­søgs­ord­nin­gen, da man­ge af den­ne ty­pe pa­tien­ter al­li­ge­vel bru­ger det. Vi opfordrer sam­ti­dig pro­du­cen­ter og La­e­ge­mid­delsty­rel­sen til at få gang i pro­ces­ser, der kan fø­re til mu­lig god­ken­del­se af can­na­bis­pro­duk­ter som la­e­ge­mid­del. Men der er in­gen grund til at spil­de ti­den, ind­til det skul­le ske. Det er hun­dred­vis af dan­ske pa­tien­ters livskva­li­tet, der står på spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.