Ja, på nog­le om­rå­der

BT - - DEBAT - MADS FUGLEDE USA-ana­ly­ti­ker, For­mu­eple­je

har HAN haft HAR den VA­E­RET la­eng­ste pra­esi­dent sam­men­ha­en­gen­dei en pe­ri­o­de, hvor va­ekst ma­ni USAs hi­sto­rie. USA op­le­ve­de et vold­somt slag o g var i dyb re­ces­sion og ta­et på de­pres­sion i 2008 og 2009. USA har for­må­et at rej­se sig igen, og Oba­ma har skabt na­e­sten 15 mil­li­o­ner ar­bejds­plad­ser. Det ale­ne be­ty­der, at man ik­ke kan kal­de ham en fi­a­sko.

Hvis du ska­ber til­lid igen til dit lands øko­no­mi – i det her til­fa­el­de USA -– så har han va­e­ret – på det felt – en suc­ces. Han har sam­ti­dig aen­dret ver­dens syn på USA. Tid­li­ge­re så fle­re me­get skep­tisk på USA – for ek­sem­pel på grund af Irak-kri­gen – og det har Oba­ma få­et re­vur­de­ret. USAs om­døm­me har få­et et løft.

Der er dog man­ge an­dre pro­ble­ma­ti­ske om­rå­der ved Oba­ma, hvil­ket og­så er en del af hans forta­el­ling. Uden­rigs­po­li­tik­ken har va­e­ret skidt, og Oba­ma­ca­re har slå­et fejl. Så der har va­e­ret man­ge ud­for­drin­ger. Men i det sto­re he­le, så har han aen­dret en na­tion, der ba­lan­ce­re­de på kan­ten af en de­pres­sion, til et land, hvor ar­bejds­løs­he­den er un­der fem pro­cent, og hvor øko­no­mi­en er på skin­ner. Han har be­stå­et.

Jeg var selv be­gej­stret, da Oba­ma blev valgt, men han skuf­fe­de mig Na­ser Kha­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.