En skam at gen­ska­be mo­nopo­let

BT - - DEBAT - Mads Brüg­ger Pro­gram­chef, Ra­dio24­syv

Public Ser­vi­ce-ud­val­get har fem bud. Et af dem er at sa­el­ge TV2 og luk­ke Ra­dio24­syv. Hvad er pro­ble­met?

Hvis jeg først må be­va­e­ge mig op i he­li­kop­ter­per­spek­tiv, så sy­nes jeg, det et DR-cen­trisk ud­spil. Det er som om, at public ser­vi­ce par­tout skal va­e­re lig med Dan­marks Ra­dio. Det er et me­get be­da­get og be­gra­en­set public ser­vi­ce-be­greb. Det, at vi ev­ner at sen­de dob­belt så me­get som P1 for det hal­ve bud­get, og at vi gør det så godt, som vi gør, vid­ner om, at man kan kom­me me­get langt for public ser­vi­ce-kro­ner, hvis man gør det på en an­den må­de end Dan­marks Ra­dio. Det, der ken­de­teg­ner Ra­dio24­syv, er, at vi har fjer­net tre til fi­re le­del­ses­lag, sam­men­lig­net med DR. For det an­det kon­cen­tre­rer vi os kun om én ting: nem­lig at la­ve ra­dio. En af de sto­re tra­ge­di­er ved DR er cen­tra­li­se­rin­gen i DR By­en. Dan­marks Ra­dio var me­get sun­de­re, den­gang den var de­cen­tra­li­se­ret, da der var et ra­dio­hus, en TV by, hvor P1 og P3 lå for sig. Det var et feu­dalt Dan­marks Ra­dio med få lens­her­rer.

Hvis I er så ge­ni­a­le på 24syv, hvor­for kan ud­val­get så ik­ke se det?

Det må du jo spør­ge ud­val­get om, men det er da lidt ma­er­ke­ligt, at når man bor i et land med ver­dens ene­ste pri­va­te­je­de public ser­vi­ce-ra­di­o­ka­nal, som fun­ge­rer så godt, som den gør, at man ik­ke har in­ter­es­se­ret sig me­re for det.

En af di­ne eg­ne lyt­te­re har skre­vet på din Fa­ce­book, at når han lyt­ter til jer, bli­ver han un­der­holdt. Når han lyt­ter til P1, bli­ver han klo­ge­re. Er det ik­ke pro­ble­ma­tisk?

Jeg øn­sker mig ik­ke en ver­den uden P1. Vi har hver si­ne styr­ker og svag­he­der. Men at man vil styr­ke DR ved at luk­ke DRs kon­kur­ren­ter og spo­le det he­le til­ba­ge til mo­nopo­lets tid, sy­nes jeg er enormt ae­r­ger­ligt. Det kan umu­ligt va­e­re til gla­e­de for DR el­ler li­cens­be­ta­ler­ne.

At man vil styr­ke DR ved at luk­ke DRs kon­kur­ren­ter, er enormt ae­r­ger­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.