Bye-bye Oba­ma

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Oba­ma gi­ver knyt­na­e­ve­hil­sen til en sort ren­gø­rin­gas­si­stent i Det Hvi­de Hus. Oba­ma bli­ver ban­ge for Spi­der­man. Oba­ma og frue hol­der hal­lowe­en i ha­ven.

Det bli­ver sva­ert, for ik­ke at si­ge umu­ligt, for USAs nye pra­esi­dent at få ta­get li­ge så go­de bil­le­der som den af­gå­en­de pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma. Han og hans ko­ne Mi­chel­le har nok va­e­ret det mest fo­to­ge­ne ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­par si­den Jo­hn F. og Ja­ck­ie Ken­ne­dy.

Oba­ma blev valgt som USAs før­ste sor­te pra­esi­dent for ot­te år si­den på en bøl­ge af be­gej­string bå­de i USA og sto­re de­le af ver­den un­der mot­to­er som ’Hope’ og ’Yes we can’.

Men hvor godt har han egent­lig gjort det? Og har han le­vet op til for­vent­nin­ger­ne?

Hans vig­tig­ste ind­sats er ind­fø­rel­se af en sund­heds­for­sik­ring – et mål som den tid­li­ge­re de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent Bill Cl­in­ton ik­ke lyk­ke­des med.

Men rig­tig me­get er ik­ke lyk­ke­des, bl.a. for­di Oba­ma har haft Kon­gres­sen imod sig i seks år.

Re­pu­bli­ka­ner­ne vandt en jord­s­kreds­sejr og fik so­lidt fler­tal i Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus 2010, og i 2014 fik de og­så fler­tal i Se­na­tet. På det se­ne­ste har han for­søgt at tvin­ge sin politik igen­nem med pra­esi­den­ti­el­le de­kre­ter.

Men de eks­per­ter, BT har talt med, sy­nes, at han over­ord­net har gjort det gan­ske godt. Øko­no­mi­en er i va­ekst, og der er skabt man­ge nye job, selv om re­al­løn­nen ik­ke er ste­get.

Har gen­nem­ført si­ne valg­løf­ter

»Han har få­et gen­nem­ført me­get af det, han gik til valg på, hvad en­ten man kan li­de det el­ler ej,« si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen, der er jour­na­list og USA-eks­pert og be­sty­rer hjem­mesi­den kon­gres­sen.com

»Han vil­le ved­ta­ge en sund­heds­re­form, det er sket. Han vil­le genop­ret­te ame­ri­kansk øko­no­mi, som han over­tog på et ut­ro­lig sva­ert tids­punkt, det er og­så sket. Han vil­le gen­ska­be ame­ri­kan­ske ar­bejds­plad­ser, det er og­så sket,« si­ger han.

En an­den USA-eks­pert, cand. mag. Mads Fuglede, er enig:

»USAs øko­no­mi har det rig­tig godt. Og i Oba­mas pe­ri­o­de er der skabt 15 mio. ar­bejds­plad­ser. Det er den la­eng­ste va­ekst­pe­ri­o­de i ame­ri­kansk hi­sto­rie,« si­ger han.

»Men der har ik­ke va­e­ret re­al­løns­stig­nin­ger i USA, i fle­re år, og det gør, at mid­delklas­sen har sva­ert ved at hol­de af Oba­ma. USA ven­ter li­ge på det sid­ste øko­no­mi­ske nøk. Og så skal der la­ves en re­form af Oba­ma­ca­re. Prin­cip­per­ne er no­gen­lun­de på plads, men sund­heds­for­sik­rin­gen fun­ge­rer ik­ke ef­ter hen­sig­ten. Det er for dyrt, kon­kur­ren­ce­e­le­men­tet er ik­ke godt nok. For­skel­len på rig og fat­tig er ble­vet stør­re, men bå­de ri­ge og fat­ti­ge er ble­vet ri­ge­re,« si­ger Mads Fuglede.

»Han ef­ter­la­der et split­tet USA, og­så på det om­rå­de,« si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

Men skri­ver han sig så ind i ame­ri­kansk hi­sto­rie ud­over at va­e­re den før­ste sor­te pra­esi­dent?

»Ja, Oba­ma­ca­re er en ting, der kom­mer til at stå i ef­ter­ma­e­let.«

På det in­ter­na­tio­na­le om­rå­de er eks­per­ter­ne ue­ni­ge.

»Han lo­ve­de at tra­ek­ke USA ud af kri­ge­ne i Irak og Af­g­ha­ni­stan, og det har han gjort. Han har og­så genop­ret­tet re­la­tio­ner til Cu­ba. Han har genop­ret­tet USAs glo­ba­le ima­ge. Men han har ik­ke hånd­te­ret Rusland sa­er­lig godt. Pu­tin er ik­ke ban­ge for at spil­le højt spil over for Oba­ma,« si­ger An­ders Ag­ner Pe­der­sen. Mads Fuglede si­ger: »Han har la­vet en plan for at ind­da­em­me Ki­na, men han har ik­ke hånd­te­ret det ara­bi­ske for­år rig­tigt. Han for­lod Irak for tid­ligt, og hans for­ker­te politik har be­ty­det, at han er ble­vet truk­ket til­ba­ge i Sy­ri­en og Irak. Han har va­e­ret svag over for Rusland, og det be­tød, at de snup­pe­de Krim, for­di de vid­ste, han ik­ke vil­le gø­re no­get ved det,« si­ger Mads Fuglede.

Han vil­le ved­ta­ge en sund­heds­re­form, det er sket. Han vil­le genop­ret­te ame­ri­kansk øko­no­mi, som han over­tog på et ut­ro­lig sva­ert tids­punkt, det er og­så sket An­ders Ag­ner Pe­der­sen, USA­eks­pert og be­sty­rer hjem­mesi­den kon­gres­sen.com

FO­TO: GET­TY IMA­GES FO­TO: GET­TY IMA­GES

Ba­ra­ck Oba­ma gi­ver ren­gø­rings­as­si­sten­ten Lawren­ce Lipscomb det, der på en­gelsk kal­des et ’fist­bump’ – en slags knyt­na­e­ve­hil­sen. Oba­ma le­ger of­fer for den 3-åri­ge Ni­cho­las Ta­ma­rin, der er kla­edt ud som T Spi­der-Man til hal­lowe­en.

FO­TO: REU­TERS

Et barn kla­edt ud som pa­ven hil­ser på Ba­ra­ck Oba­ma un­der fejrin­gen af hal­lowe­en på pla­e­nen ved Det Hvi­de Hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.