Hvis alt var ren idyl, hav­de hånd­bold­for­bun­det luk­ket en af­ta­le med Gud­munds­son kort tid ef­ter den olym­pi­ske tri­umf. For­lø­bet si­den OL har va­e­ret en far­ce, og den lar­men­de tavs­hed fra spil­ler­ne og DHF, når det har hand­let om ly­sten – el­ler mang­len på samm

Gud­mun­dur Gud­munds­son og lands­hol­det blev al­drig det per­fek­te match. Ik­ke en­gang OL-gul­det kun­ne aen­dre på, at kløf­ten mel­lem spil­ler­ne og land­stra­e­ne­ren blot er ble­vet stør­re og stør­re si­den hans an­sa­et­tel­se i 2014, og der­for måt­te det en­de med en skilsm

BT - - SPORTEN - DER­FOR GIK DET GALT Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

BTs hånd­bold­kom­men­ta­tor Sø­ren Paa­ske

Gud­mun­dur Gud­munds­son er fa­er­dig som dansk land­stra­e­ner til som­mer. Dansk Hånd­bold For­bund med­del­te i går, at isla­en­din­gen ik­ke øn­sker at for­la­en­ge den af­ta­le, der ud­lø­ber med ud­gan­gen af ju­ni 2017.

Det er på man­ge må­der en ma­er­kva­er­dig ud­vik­ling – blandt an­det for­di Gud­munds­son si­den OL-tri­um­fen i Rio fle­re gan­ge har sagt, at han ger­ne vil­le ha­ve en kon­trakt­for­la­en­gel­se og fort­sa­et­te ar­bej­det med lands­hol­det.

Det sag­de han til BT så sent som fre­dag kl. 12.15 – få ti­mer før han sat­te sig ved for­hand­lings­bor­det med DHF-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen og na­est­for­mand Car­sten Grøn­mann Lar­sen.

Mor­ten Stig Chri­sten­sen kan dog ik­ke få øje på, at for­lø­bet ser be­syn­der­ligt ud.

»Det må du snak­ke med Gud­mun­dur om, hvor­for han har sagt, som han har. Jeg ken­der ik­ke hans be­va­eg­grun­de for de ud­ta­lel­ser,« si­ger han. Vil­le I ger­ne ha­ve fort­sat med Gud­munds­son som land­stra­e­ner?

»Det er helt ir­re­le­vant. På vo­res se­ne­ste mø­de med­del­te Gud­mun­dur, at han har an­dre pla­ner, når kon­trak­ten ud­lø­ber, og det har vi ta­get til ef­ter­ret­ning. Og nu har vi gi­vet hin­an­den håndslag på, at vi skal ha­ve et godt VM-re­sul­tat og kva­li­fi­ce­re os til EM, in­den han stop­per.«

Har I i vir­ke­lig­he­den ba­re truk­ket pro­ces­sen ud så lang tid som mu­ligt, for­di det var for sva­ert for jer at mel­de ud, at I ik­ke vil­le for­la­en­ge med en mand, der har vun­det OL-guld?

»Det kan jeg si­ge blankt nej til. Jeg har godt set de spe­ku­la­tio­ner om­kring det. Vi har kørt in­ter­ne drøf­tel­ser med Gud­mun­dur, og ud­kom­met er ble­vet, som det er, for­di han ger­ne vil stop­pe,« si­ger Mor­ten Stig Chri­sten­sen. For­hol­det til spil­ler­ne kna­ge­de Me­get in­di­ke­rer dog, at den lil­le hånd­bold­pro­fes­sor er ble­vet pres­set ud. Det kan i hvert fald ik­ke va­e­re kom­met som et stort chok for lands­holds­spil­ler­ne, da de i går for­mid­dag – ot­te mi­nut­ter før pres­se­med­del­el­sen blev sendt ud til lan­dets me­di­er – modt­og en med­del­el­se om, at Gud­munds­son ik­ke fort­sa­et­ter.

BT har for­søgt at få kom­men­ta­rer til Gud­munds­sons exit fra fle­re lands­holds­spil­le­re, men det har ik­ke va­e­ret mu­ligt.

Vir­ke­lig­he­den er dog, at for­hol­det mel­lem spil­ler­ne og land­stra­e­ne­ren iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har va­e­ret på kol­li­sions­kurs i lang tid. Spil­ler­ne har trods respekt for Gud­munds­sons fag­lig­hed al­drig vaen­net sig til hans luk­ke­de fa­con, og for­skel­le­ne kul­mi­ne­re­de i som­mer un­der OL i Rio, da trup­pen fik nok af det, den så som en sta­e­dig og ene­rå­dig land­stra­e­ner.

Spil­ler­ne føl­te ik­ke, han lyt­te­de til dem. Han vid­ste bedst. Al­tid. Ef­ter kam­pen mod Kro­a­tien blev det for me­get for spil­ler­ne, og på et hem­me­ligt mø­de med da­va­e­ren­de sport­s­chef Ul­rik Wil­bek fik de gjort klart, at no­get dra­stisk skul­le ske.

De for­tal­te om de­res kva­ler med land­stra­e­ne­ren, be­kym­rin­ger­ne for tak­tik­ken, be­sva­e­ret med at nå ind til Gud­munds­son og øn­sket om at

På vo­res se­ne­ste mø­de med­del­te Gud­mun­dur, at han har an­dre pla­ner, når kon­trak­ten ud­lø­ber, og det har vi ta­get til ef­ter­ret­ning Mor­ten Stig Chri­sten­sen

gi­ve as­si­sten­ten Hen­rik Kron­borg en stør­re rol­le. Det var her, som BT kun­ne af­slø­re i ugen ef­ter OL, at Ul­rik Wil­bek før­ste gang spurg­te spil­ler­ne, om de øn­ske­de en fy­ring af land­stra­e­ne­ren.

Så­dan gik det dog ik­ke, men det var me­re end no­get an­det det op­råb – og Wil­be­ks ef­ter­føl­gen­de snak med Gud­munds­son – som re­vo­lu­tio­ne­re­de det dan­ske spil. Lands­hol­det spil­le­de plud­se­lig me­re fri­gjort, gen­fandt ener­gi­en og il­den i øj­ne­ne, og OL-gul­det blev hen­tet ef­ter no­get af det flot­te­ste dan­ske spil no­gen­sin­de i en me­ri­te­ren­de sejr over de nor­malt så uhyg­ge­li­ge fran­ske ver­dens­stjer­ner.

Fri­he­den blev ind­s­kra­en­ket Når man ken­der hi­sto­ri­en, forta­el­ler det en hel del, at Gud­mun­dur Gud­munds­son ik­ke fik den klas­si­ske luft­tur af spil­ler­ne, da slut­fløjtet lød i fi­na­len mod Frank­rig.

Det forta­el­ler og­så me­get, at spil­ler­ne tal­te om la­eng­den af de­res til­del­te som­mer­fe­rie, da de ef­ter fi­na­le­sej­ren blev bedt om at for­hol­de sig til Gud­mun­dur Gud­munds­sons an­del i OL-gul­det. De vid­ste selv­føl­ge­lig og­så på det tids­punkt, at det var de­res og Wil­be­ks ind­gri­ben, som hav­de få­et vendt sku­den.

Og det forta­el­ler na­tur­lig­vis end­nu me­re om de enor­me pro­ble­mer med sam­ar­bej­det, at Ul­rik Wil­bek da­gen ef­ter OL-gul­det end­nu en gang spurg­te spil­ler­ne, i en kla­tø­jet og tøm­mer­ma­ends­ramt ud­ga­ve, om de øn­ske­de en fy­ring af Gud­munds­son. Selv om det blev til end­nu et ’nej tak’, var kur­sen al­le­re­de sat mod et brud.

Vir­ke­lig­he­den er, at selv om pro­ble­mer­ne top­pe­de ved OL i Rio, hvor Gud­munds­son re­elt blev skub­bet helt ud til kan­ten, har til­lø­bet mod af­grun­den me­re el­ler min­dre va­e­ret i gang si­den hans an­sa­et­tel­se.

Og det har le­del­sen i DHF og­så vidst. Der findes ik­ke an­dre for­kla­rin­ger på, at den al­le­re­de før OL hav­de lagt fø­le­re ud til land­stra­e­ne­rem­ner med hen­blik på en mu­lig an­sa­et­tel­se ef­ter OL – så mini­mal var for­bunds­le­del­sens til­lid til, at Gud­munds­son kun­ne le­ve­re et stort re­sul­tat ved de olym­pi­ske le­ge.

Hånd­bold­for­bun­det har selv­føl­ge­lig va­e­ret vi­den­de om, at for­hol­det ik­ke var op­ti­malt. At der ik­ke var be­gej­string for Gud­munds­sons men­ta­li­tet, der er så an­der­le­des end den, spil­ler­ne tri­ve­des un­der i Ul­rik Wil­be­ks re­ge­rings­tid. Her var der fri­hed un­der an­svar. Den fri­hed blev ind­s­kra­en­ket, da isla­en­din­gen i som­me­ren 2014 over­tog job­bet.

Her blev der blandt an­det skru­et ge­val­digt op for de ti­mer, hol­det bru­ger på for­be­re­del­ser. Men Gud­munds­sons enor­me be­gej­string for at se vi­deo af mod­stan­der­ne de­les ik­ke af spil­ler­ne – sa­er­ligt for­di ma­eng­den ik­ke har va­ri­e­ret na­ev­ne­va­er­digt. Der­for er der i spil­ler­nes op­tik ble­vet brugt alt for me­get tid på at indstil­le sig på små­na­tio­ner, som en hånd­bold­stormagt som Dan­mark al­li­ge­vel vil be­sej­re uden pro­ble­mer.

Det har i en­kel­te til­fa­el­de gjort spil­ler­ne og spil­let for­kram­pet, hvil­ket ek­sem­pel­vis var til­fa­el­det i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen på hjem­me­ba­ne i april, hvor Dan­mark hav­de sto­re pro­ble­mer mod mi­ni­put­ter­ne fra Ba­hrain. I sam­me bold­ga­de har fle­re spil­le­re haft sva­ert ved at ta­ge det se­ri­øst, når Gud­munds­son har brugt ven­din­gen ’en me­get, me­get sva­er kamp’ om stort set al­le op­gør uan­set mod­stan­der­nes kva­li­tet. Hvil­ket han se­ne­st gjor­de i for­ri­ge uges EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod upå­ag­te­de Hol­land og Let­land. Den til­gang har ik­ke mat­chet dan­sker­nes selv­for­stå­el­se.

Li­ge­le­des har de me­get mi­nu­tiø­se og tids­kra­e­ven­de for­be­re­del­ser iføl­ge nog­le spil­le­re haft ind­virk­ning på den af­slap­pe­de at­ti­tu­de, der el­lers har va­e­ret så ka­rak­te­ri­stisk for her­re­lands­hol­det, si­den Ul­rik Wil­bek blev land­stra­e­ner i 2005. Her har det som re­gel va­e­ret sjovt og hyg­ge­ligt at kom­me ’hjem’ til lands­holds­sam­ling, hvil­ket har va­e­ret vig­tigt for spil­ler­grup­pen – uden at det na­tur­lig­vis har skul­let gå ud over se­ri­ø­si­te­ten. De fa­er­re­ste be­tviv­ler vist, at am­bi­tio­ner­ne er tårn­hø­je hos lands­hol­det og har va­e­ret det i man­ge år, men en af mand­ska­bets styr­ker har va­e­ret, at spil­ler­ne net­op har haft det godt sam­men uden for ba­nen.

Sam­men­hol­det har ik­ke lidt ska­de un­der Gud­munds­son, men det he­le er ba­re ble­vet me­re an­s­pa­endt, og spil­ler­ne un­drer sig over, at de al­drig ser land­stra­e­ne­ren. At han sid­der på sit va­e­rel­se he­le ti­den og ser vi­deo, og at han sid­der ale­ne og spi­ser ved må­l­ti­der­ne.

Ma­eng­den af pro­ble­mer og for­skel­li­ge hold­nin­ger har øjen­syn­ligt vok­set sig så stor over de se­ne­ste par år, at en skils­mis­se til sidst har va­e­ret uund­gå­e­lig. Uan­set hvem der er endt med at tra­ek­ke stik­ket.

FO­TO: AFP

Der var ju­bel og idyl, tro­e­de man, da Gud­mun­dur Gud­munds­son (tv.) og spil­ler­ne kun­ne fejre, at OL-gul­det var i hus. Men bag kulis­sen ul­me­de uro­en, og i går kul­mi­ne­re­de den ved, at land­stra­e­ne­ren med­del­te, at han stop­per til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.