Seks ma­end, men kun to plad­ser

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de vars­ler aen­drin­ger i front mod Ka­sak­h­stan, men hvem skal va­e­re de ud­valg­te?

BT - - DANMARK - KASAKHSTAN - TEKST: Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg. FO­TO: Hen­ning Bag­ger, Get­ty Ima­ges, An­ders Kja­er­bye, Li­se­lot­te Sa­broe

AN­DREAS CORNELIUS

KLUB: FC Kø­ben­havn. AL­DER: 23 år

GENFØDT. EF­TER DET mis­lyk­ke­de op­hold i Car­diff tog an­gri­be­ren til­ba­ge til de tryg­ge ram­mer i FCK, hvor han dog la­en­ge lig­ne­de en skyg­ge af sig selv. På det se­ne­ste har han vist stor klas­se i bå­de Cham­pions Le­ague og i Su­per­liga­en, ef­ter at han i he­le sid­ste sa­e­son var langt fra hol­det og må­le­ne.

»JEG HAR SET al­le hans kam­pe på det se­ne­ste, og jeg ved, hvad han kan. Han har le­ve­ret go­de sa­ger,« si­ger Ha­rei­de.

NI­CO­LAI JØR­GEN­SEN

KLUB: Fey­eno­ord. AL­DER: 25 år DET ER SJA­EL­DENT, at Dan­mark har en top­sco­rer i Hol­land. Det er fak­tisk al­drig sket, at en dan­sker har va­e­ret den mest scoren­de ef­ter sa­e­so­nens af­slut­ning, men Ni­co­lai Jør­gen­sen er godt på vej med ot­te mål i 12 kam­pe. Der­for kan han bli­ve sva­er at und­gå at sa­et­te i star­top­stil­lin­gen, selv­om han end­nu skal vi­se me­re kon­ti­nu­i­tet på lands­hol­det. »NI­CO­LAI ER TOP­SCO­RER i Hol­land, vi har Dol­berg li­ge ef­ter. Vi har man­ge go­de spil­le­re at va­el­ge imel­lem,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

VIK­TOR FI­S­CHER

KLUB: Mid­dles­brough. AL­DER: 22 år KAELEDAEGGEN. FI­S­CHER

ER star­tet in­de i al­le tre hid­ti­di­ge VMkva­li­fi­ka­tions­kam­pe, og Ha­rei­de ser et stort lys i an­gri­be­ren. Han kom i unå­de ef­ter ne­der­la­get mod Mon­te­ne­gro, hvor han kald­te hold­kam­me­ra­ter­ne for ’pat­tebørn’. Det ko­ste­de en re­pri­man­de fra Ha­rei­de og an­fø­rer Si­mon Kja­er. Det ko­ster ham dog ik­ke plad­sen. Men det kun­ne den mang­len­de spil­le­tid for klubhol­det me­get vel gø­re.

KAS­PER DOL­BERG

KLUB: Ajax Am­ster­dam. AL­DER: 19 år HAM AL­LE SNAKKER om. Sil­ke­borg-kna­eg­ten har im­po­ne­ret alt og al­le i den hol­land­ske AEres­di­vi­sion, og Ha­rei­de har lo­vet, at han får de­but en­ten mod Ka­sa­hk­stan el­ler i den på pa­pi­ret li­ge­gyl­di­ge ven­skabs­kamp mod Tjek­ki­et.

»VI MÅ SE. Han har gjort det rig­tig godt i Ajax, men som jeg sag­de man­dag, kan han svin­ge grun­det sin un­ge al­der. Han var helt på top­pen mod Cel­ta Vi­go, og så var det må­ske lidt me­re nor­malt mod AZ. Han har nog­le rig­tig go­de af­slut­nings­e­gen­ska­ber. I skal nok få ham at se,« ly­der det fra Ha­rei­de.

YUSSUF POUL­SEN

KLUB: RB Leipzig. AL­DER: 22 år SAM­MEN MED LEIPZIG har Poul­sen gang i en frem­ra­gen­de sa­e­son, hvor op­ryk­ker­ne lig­ger á po­int med fø­rer­hol­det Bay­ern Mün­chen. Han har ik­ke ban­ket kas­ser ind, men han for­kla­rer det med en ny rol­le som op­spils­sta­tion. Han ken­der sit va­erd, ef­ter han gjor­de et godt ind­hop mod Po­len og spil­le­de he­le kam­pen mod Mon­te­ne­gro.

»DET ER KUN godt, vi er man­ge om plad­ser­ne. Jeg skal nok kom­me til at spil­le. Om det er 30, 45 el­ler 90 mi­nut­ter, må vi se,« si­ger Yussuf Poul­sen.

MAR­TIN BRAIT­HWAI­TE

KLUB: Toulou­se. AL­DER: 25 år

HAN FIK CHAN­CEN på lands­hol­det un­der Mor­ten Ol­sen, men han har haft sva­ert ved at om­sa­et­te go­de mo­men­ter til et de­ci­de­ret gen­nem­brud. Han le­ve­rer so­lidt i den fran­ske liga med fle­re mål på cv’et, men un­der Ha­rei­de har han kun va­e­ret med i ven­skabs­kam­pe­ne. Nu er han til­ba­ge i trup­pen, ef­ter at en ska­de holdt ham ude se­ne­st. Kom­mer nok mest i spil som jo­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.