Far­vel til Spil­le­boxen Gl. Gug­vej – den ful­de hi­sto­rie

Ka­pi­tel fra Ole Ni­el­sens bog ’Sand­he­den om Jom­fru Ane Ga­de’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ole Ni­el­sen: »Sand­he­den om Jom­fru Ane Ga­de« 190 si­der. 299 kro­ner For­la­get Mun­ken (ud­kom­mer på lør­dag)

»I 2004 kom der et spil, der gjor­de, at bu­len på Gl. Gug­vej i Aal­borg måt­te ka­ste hånd­kla­e­det i rin­gen.

Jør­gen Mad­sen, David Ni­el­sen og Jim­my Ni­el­sen hav­de på 72 ti­mer spil­let for sam­men­lagt 1.540.000 kro­ner.

De 240.000 kro­ner hav­de min søn Jim­my spil­let for, og de 1,3 mil­li­o­ner kro­ner var David Ni­el­sens tab.

Eje­ren af spil­le­bu­len Jør­gen Mad­sen hav­de ydet kre­dit til de to. Han hav­de selv for ulej­lig­he­den tjent 123.200 i avan­ce fra Tip­stje­ne­sten på den kre­dit. Den­gang var avan­cen til ud­by­de­ren ot­te pro­cent. De penge kun­ne godt fi­nan­si­e­re en god fe­ri­e­tur til ekso­ti­ske ste­der som Thailand og Viet­nam, så det kun­ne sag­tens ly­de fri­sten­de. Der­for kun­ne man sag­tens fo­re­stil­le sig, at Mad­sen godt kun­ne bru­ge en sum af den slags, og at det var med­vir­ken­de til, at han tog den be­slut­ning, der luk­ke­de Spil­le­boxen.

For Jim­my be­tal­te nem­lig he­le sin ga­eld in­den­for en uge. Det me­ste af be­lø­bet blev skaf­fet via AaB, selv om Lyn­ge Jakob­sen hav­de med­delt os, at AaB ik­ke var hver­ken lå­ne­cen­tral el­ler bank.

Jim­my hav­de nem­lig en klau­sul i sin kon­trakt med AaB om, at han ved dens ud­løb et par år se­ne­re skul­le ha­ve ud­be­talt et pa­ent be­løb. Den klau­sul kun­ne vi la­ve en han­del med Lyn­ge Jakob­sen om. Jim­my fik 200.000 kro­ner med det sam­me, som fuld og en­de­lig af­gø­rel­se for det be­løb, han se­ne­re skul­le ha­ve haft. Det blev en me­get dyr hi­sto­rie for Jim­my, men han vil­le ha­ve sa­gen kla­ret straks.

De sid­ste 40.000 kro­ner fik han i en tid­lig ju­le­ga­ve af sin sø­de far. Så var pen­ge­ne til Mad­sen klar til ud­be­ta­ling. Da­gen ef­ter tik­ke­de de ind på Jør­gen Mad­sens kon­to, så han kun­ne få be­talt Tip­stje­ne­sten in­den­for den sa­ed­van­li­ge be­ta­lings­frist, og for­ret­nin­gen på Gl. Gug­vej set fra Jim­mys stå­sted kun­ne kø­re vi­de­re.

Men David Ni­el­sen hav­de truk­ket Jør­gen Mad­sen rundt ved na­e­sen. Ik­ke en kro­ne har han ind­be­talt og Mad­sen måt­te dre­je nøg­len, for­di han tog en chan­ce og gav et ren­te­frit lån på 1,3 mil­li­o­ner kro­ner til en god kun­de, han sto­le­de på.

Det uhyg­ge­li­ge ved den her sag er, at hver ene­ste gang em­net ’Spil­le­boxen’ kom­mer op, ly­der det, som om David og Jim­my i fa­el­les­skab var skyld i, at den luk­ke­de, men så­dan var ver­den ba­re ik­ke i de da­ge. Det er ut­ro­ligt, at hver gang en avis om­ta­ler si­tu­a­tio­nen fra den­gang, gør man de to vidt for­skel­li­ge spil­le­fug­le til et.

Men nu si­ger jeg det, som det er, og så al­le og en­hver kan fat­te det. Det var IK­KE Jim­my, der luk­ke­de Spil­le­boxen. Det var David Ni­el­sen, der luk­ke­de bu­len, som Jør­gen Mad­sen kald­te den, må­ske sam­men med Mad­sens egen fortje­ne­ste hvis lå­nesa­gen var gå­et ef­ter pla­nen.

Da de to spil­le­fug­le tab­te rub og stub, skred det he­le for dem al­le tre. David stod med en uover­sku­e­lig ga­eld til Jør­gen Mad­sen, Jør­gen Mad­sen stod med en til­sva­ren­de ga­eld til Dansk Tip­stje­ne­ste, som de ik­ke kun­ne be­ta­le, men Jim­my fandt pen­ge­ne uan­set om­kost­nin­ger­ne, og fik sa­gen kla­ret. Det er jeg pa­ve­stolt over.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.