Po­li­ti­et på men­ne­skej­agt

Sig­na­le­men­tet har gi­vet ’cen­tra­le spor’ i sa­gen om knivdra­eb­te Lou­i­se

BT - - NYHEDER - San­ne Fa­h­nøe | sa­fa@bt.dk

Po­li­ti­et ser li­ge nu vi­de­over­våg­ning igen­nem i ef­ter­forsk­nin­gen af det be­sti­al­ske drab på den 32-åri­ge, gravi­de Lou­i­se Borg­lit. Men isa­er tip fra bor­ge­re har nu ka­stet cen­tra­le spor af sig. »Vi har få­et nav­ne på kon­kre­te per­so­ner ud fra det sig­na­le­ment, vi har sendt ud af en mu­lig ger­nings­mand,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Pe­ter Mal­mo­se.

Det dre­jer sig om en spin­kel mand om­kring de 30 år, som et kvin­de­ligt vid­ne så ta­et på ger­nings­ste­det på ger­nings­tids­punk­tet, som løb ud af par­ken, ef­ter vid­net hav­de hørt hø­je skrig. Man­den løf­te­de op­gi­ven­de ar­me­ne og løb til­ba­ge i par­ken, da han stød­te ind i vid­net.

Lou­i­se Borg­lit var syv må­ne­der hen­ne og blev fun­det dra­ebt af ad­skil­le­li­ge kniv­stik fre­dag af­ten klok­ken 19:15 i El­ver­par­ken i Herlev. Li­ge nu le­der po­li­ti­et ef­ter ger­nings­våb­net og har blandt an­det i sam­ar­bej­de med kom­mu­nen ind­sam­let af­fald i om­rå­det i jag­ten på ger­nings­våb­net el­ler an­dre spor.

Våb­net er cen­tralt for at sik­re dn­a­spor fra ger­nings­man­den. Po­li­ti­et ser og­så al vi­deo­over­våg­ning igen­nem fra om­rå­det – blandt an­det op­ta­get af pri­va­te for­ret­nings­dri­ven­de. Kort­la­eg­ger fa­er­den Tid­li­ge­re har po­li­ti­et meldt ud, at man har af­hørt per­so­ner og fa­mi­lie i Lou­i­se Borg­lits om­gangskreds, men at man ik­ke umid­del­bart har no­gen mista­enk­te her. Men om den ger­nings­mand, po­li­ti­et li­ge nu le­der ef­ter, kan va­e­re én Lou­i­se ik­ke kend­te, vil po­li­ti­et li­ge nu ik­ke kom­me na­er­me­re ind på.

»Vi ta­ler med be­stem­te per­so­ner, som der er ble­vet hen­ledt op­ma­er­k­som­hed på i nog­le af de man­ge hen­ven­del­ser, vi har få­et, som skal re­de­gø­re for, hvad de la­ve­de i par­ken på det tids­punkt,« si­ger Pe­ter Mal­mo­se.

Po­li­ti­et be­gyn­der med at kort­la­eg­ge for­skel­li­ge per­so­ners fa­er­den i om­rå­det ta­et på ger­nings­tids­punk­tet.

»Det gi­ver sig selv, at vi kig­ger ef­ter

Vi har få­et nav­ne på kon­kre­te per­so­ner ud fra det sig­na­le­ment, vi har sendt ud af en mu­lig ger­nings­mand Pe­ter Mal­mo­se, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør

en ger­nings­mand i for­hold til det sig­na­le­ment, vi har sendt ud, og som vi ik­ke kan ude­luk­ke kan va­e­re ger­nings­man­den. Men han kan godt op­tra­e­de i en an­den be­kla­ed­ning end den, vid­net så, så det kig­ger vi og­så ef­ter.«

Lou­i­se Borg­lit døde af fle­re kniv­stik, men po­li­ti­et vil ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re om sel­ve dødsår­sa­gen.

Sig­na­le­men­tet på den mu­li­ge ger­nings­mand el­ler det cen­tra­le vid­ne er som føl­ger:

Den mu­li­ge ger­ning­mand el­ler mu­li­ge cen­tra­le vid­ne be­skri­ves som 28-30 år gam­mel. Han er ca 180-190 cm høj, tynd og spin­kel af byg­ning og har et mar­ke­ret tyndt an­sigt. Han var iføl­ge vid­net iført sort jak­ke med ha­et­te, sor­te buk­ser og mør­ke sko. Ha­et­ten på jak­ken hav­de man­den slå­et op, og un­der den bar han en sort ka­sket.

FOTO: NILS MEILVANG

Jag­ten på spor, der kan le­de til Lou­i­se Borg­lits mor­der, er gå­et ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.