VEL­KOM­MEN TIL

BT - - NYHEDER -

KANDIDATEN

De kom­mer med narko. De kom­mer med kri­mi­na­li­tet. De er vold­ta­egts­for­bry­de­re. Og nog­le er, vil jeg tro, go­de men­ne­sker Trump om me­xi­can­ske ind­van­dre­re DET HVI­DE HUS Re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump er op­sat på at slet­te spo­re­ne ef­ter pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­mas ot­te-åri­ge em­beds­pe­ri­o­de ét ef­ter ét. Når han fre­dag 20. ja­nu­ar ind­ta­ger Det Hvi­de Hus, vil han som sin før­ste hand­ling an­nul­le­re en ra­ek­ke af de love, Oba­ma fik ved­ta­get ved så­kald­te pra­esi­den­ti­el­le de­kre­ter, alt­så uden om Kon­gres­sen.

Først og frem­mest kli­maaf­ta­len fra Pa­ris, men og­så til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge fra Sy­ri­en og de ska­er­pe­de bag­grundtjek ved vå­ben­køb, som Oba­ma fik igen­nem uden om Kon­gres­sen.

70-åri­ge Do­nald Trump sik­re­de sig nøg­ler­ne til Det Hvi­de Hus med en over­ra­sken­de sejr over Hil­lary Cl­in­ton. Ved re­dak­tio­nens slut­ning hav­de han, iføl­ge CNN, vun­det 290 valg­ma­end - 20 fle­re end de nød­ven­di­ge 270 - og tog fuld­sta­en­dig fu­sen på eks­per­ter­ne, book­ma­ker­ne og me­nings­må­lin­ger­ne. Hil­lary Cl­in­ton der­i­mod tab­te pu­sten til sidst og stod i af­tes til at få 228 valg­ma­end.

Da sej­ren var i hus tid­ligt ons­dag mor­gen dansk tid, tak­ke­de Trump HVAD ME­NER DU OM DO­NALD TRUMP SOM USAs NYE PRA­ESI­DENT? Tyr­rell M., Mi­a­mi al­le de men­ne­sker, der hjalp ham til en hi­sto­risk sejr.

»Jeg lover, at jeg vil va­e­re pra­esi­dent for al­le ame­ri­ka­ne­re. Det lig­ger mig me­get på sin­de,« sag­de han med sin hu­stru Mela­nia Trump, og si­ne børn ved sin si­de. Af­da­em­pet to­ne I en af­da­em­pet to­ne op­for­dre­de han den split­te­de na­tion til at stå sam­men. Sej­rsta­len stod i skarp kon­trast til de man­ge trus­ler mod Hil­lary Cl­in­ton, han har frem­sat på si­ne valg­mø­der. »Lo­ck her up,« lød det se­ne­st på et valg­mø­de i Vir­gi­nia i we­e­ken­den. Nu har han lagt grov­he­der­ne på hyl­den.

»Til al­le de­mo­kra­ter og re­pu­bli­ka­ne­re: Ti­den er in­de til, at vi sam­ler os som et folk.

Til jer, der har valgt ik­ke at støt­te mig, og der har va­e­ret nog­le styk­ker, ra­ek­ker jeg hån­den ud.

Jeg får brug for je­res råd og hja­elp, så vi kan sam­le vo­res ma­eg­ti­ge na­tion,« sag­de han. En plan for den før­ste dag In­spi­re­ret af det sto­re re­pu­bli­kan­ske ikon, tid­li­ge­re pra­esi­dent Ro­nald Re­a­gan, har Trump ud­ar­bej­det en plan for den før­ste dag i Det Ova­le Va­e­rel­se.

Han vil ind­le­de da­gen med at drik­ke mor­genkaf­fe med Ba­ra­ck Oba­ma i Det Hvi­de Hus, hvor­ef­ter de vil de­le en li­mou­si­ne til Ca­pi­tol, Ste­ve Davies, Mi­a­mi hvor Kon­gres­sen har til hu­se. Her sva­er­ges Trump ind kl. 12. Ef­ter indsa­et­tel­ses­ce­re­mo­ni­en flyt­ter han og Mela­nia of­fi­ci­elt ind i Det Hvi­de Hus, og så går det løs.

»Vi vil sam­le om­kring 25 de­kre­ter, Trump kan un­der­skri­ve på sin før­ste ar­bejds­dag,« har hans kampag­ne­rå­d­gi­ver Step­hen Mo­o­re for­talt ma­ga­si­net The New Yor­ker.

»Der er et pro­blem med pra­esi­den­ti­el­le de­kre­ter, som ven­stre­fløj­en ik­ke helt har for­stå­et. Re­ge­rer du med de­kre­ter, kan den na­e­ste pra­esi­dent gå ind og an­nul­le­re dem,« si­ger Step­hen Mo­o­re.

Ge­or­ge Bush’s tid­li­ge­re pres­se­chef Da­na Pe­ri­no si­ger til Fox News, at Do­nald Trump er me­get op­sat på at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.