VIR­KE­LIG­HE­DEN

BT - - NYHEDER -

Jeg lover, at jeg vil va­e­re pra­esi­dent for al­le ame­ri­ka­ne­re. Det lig­ger mig me­get på sin­de Do­nald Trump i sin sej­rsta­le rul­le Oba­mas sund­heds­re­form til­ba­ge.

»I de før­ste 100 da­ge vil han er­stat­te Oba­maCa­re med no­get, der er me­re spi­se­ligt for små virk­som­he­der. Det vil ha­ve før­ste pri­o­ri­tet,« si­ger hun. Ud­pe­ger vig­tig dom­mer Trump får og­så mu­lig­hed for at ud­pe­ge en dom­mer til det le­di­ge sa­e­de i den ame­ri­kan­ske hø­jeste­ret, hvor stem­mer­ne mel­lem li­be­ra­le og kon­ser­va­ti­ve li­ge nu for­de­ler sig med fi­re til hver si­de.

»Det er en me­get stor ting for re­pu­bli­ka­ner­ne,« si­ger hun.

»Og så er der gra­en­se­kon­trol. Det har han lo­vet, og det løf­te vil han helt sik­ker hol­de,« si­ger Da­na Pe­ri­no.

Trump vil op­ha­e­ve en lang ra­ek­ke af Oba­mas re­gu­le­rin­ger på mil­jø-, ener­gi- og skat­te­o­m­rå­det. Han vil genop­li­ve den kon­tro­ver­si­el­le Key­sto­ne rør­led­ning fra Ca­na­da til olie­fel­ter­ne ved Den Me­xi­can­ske Golf og sen­de et par mil­li­o­ner il­le­ga­le im­mi­gran­ter fra Me­xi­co til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.