Trumps ver­den

BT - - NYHEDER -

TRUMPS VER­DEN For to må­ne­der si­den var et ame­ri­kansk og iransk krigs­skib uhyg­ge­ligt ta­et på at kol­li­de­re, da et ame­ri­kansk pa­trul­jeskib sej­le­de rundt i Den Per­si­ske Golf. Episo­den faldt be­stemt ik­ke i god jord hos pra­esi­dent­kan­di­da­ten Do­nald Trump, der var i gang med sin valg­kampag­ne i Pensa­co­la i Fl­o­ri­da. Iføl­ge Trump pro­vo­ke­re­de ira­ner­ne. De ame­ri­kan­ske ski­be var den se­ne­ste tid, iføl­ge re­pu­bli­ka­ne­ren, og­så ble­vet chi­ka­ne­ret af små spe­ed­bå­de kon­trol­le­ret af Irans Re­vo­lu­tions­gar­de, som la­ve­de ube­høv­le­de hånd­fag­ter til de ame­ri­kan­ske sol­da­ter. Nok er nok, og Trumps be­sked var klar:

Sej­ler I rundt om vo­res ’smuk­ke de­stroy­e­re’ og gør fag­ter, vil I bli­ve ’bom­bet op af van­det’.

I går blev trus­len mod iran­ske spe­ed­bå­de i Den Per­si­ske Golf me­re end en sjov ud­ta­lel­se, da Trump stik mod­sat al­le prog­no­ser blev valgt som USA’s kom­men­de pra­esi­dent.

Man­den, som tru­er med at bom­be som gen­ga­eld for en strakt lan­ge­fin­ger. Man­den, der har truk­ket over­skrif­ter for at flir­te med den rus­si­ske pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin. Man­den, der vil smi­de mil­li­o­ner af ulov­li­ge mi­gran­ter ud af USA og byg­ge en ny mur. Pan­de­ryn­ker ver­den over Ame­ri­ka­ner­nes valg hø­ste­de promp­te pan­de­ryn­ker ver­den over; bl.a. hos den tid­li­ge­re sven­ske stats og uden­rigs­mi­ni­ster Carl Bildt, som på Twit­ter skrev, at det var tid til at ’spa­en­de sik­ker­heds­se­len’.

De­rek Beach, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet, vur­de­rer og­så, at vi skal vaen­ne os til et nyt USA:

»Det lig­ner et langt me­re ube­reg­ne­ligt og egoi­stisk USA med Do­nald Trump. De bre­de skul­dre og rol­len som sto­re­bror vil va­e­re på stand­by et styk­ke tid. Det kan få de eu­ro­pa­ei­ske lan­de til at gå sam­men om at la­ve en sik­ker­heds­po­li­tik,« si­ger han til BT.

Lek­tor ved In­sti­tut for Stra­te­gi ved For­svar­sa­ka­de­mi­et Ca­ri­na Meyn, si­ger, at det li­ge nu er af­gø­ren­de, hvem Do­nald Trump va­el­ger til at rå­d­gi­ve sig. »Er det de klas­si­ske re­pu­bli­kan­ske mid­ter­sø­gen­de rå­d­gi­ve­re, el­ler er det de høj­re­o­ri­en­te­re­de neokon­ser­va­ti­ve? I for­hold til spørgs­mål som Is­la­misk Stat og ter­r­o­ris­me in­ter­nt i USA ty­der det på, at han isa­er sø­ger råd og vej­led­ning hos neokon­ser­va­ti­ve ana­ly­ti­ke­re, men på an­dre uden­rigs­po­li­ti­ske spørgs­mål kan det for­hol­de sig an­der­le­des - og me­get me­re tra­di­tio­nelt i mi­li­ta­er­stra­te­gisk sam­men­ha­eng.« Re­ak­tio­na­er pra­esi­dent »Do­nald Trump er mest kendt for nog­le re­ak­tio­na­e­re sta­te­ments, der har va­e­ret skra­ed­der­sy­et til at nå frem til den util­fred­se va­el­ger­ska­re i USA. Men det er sva­ert at vur­de­re, hvad der vil ske, når han sid­der ved et bord med nog­le re­el­le rå­d­gi­ve­re. Jeg tror, der vil op­stå en stør­re re­a­lis­me – og­så for at få det re­pu­bli­kan­ske par­ti til at spil­le med ham og ik­ke mod ham,« si­ger hun.

Beach fryg­ter ik­ke, at en ny ver­denskrig er på trap­per­ne. Sna­re­re en han­delskrig.

»Hvad an­går en tred­je ver­denskrig, så er det et af de punk­ter, hvor jeg er knap så ban­ge. Du får ik­ke of­fi­cer i USA til at tryk­ke på en knap i en HVAD ME­NER DU OM DO­NALD TRUMP SOM USAs NYE PRA­ESI­DENT? Mars­hall Re­gis­se, Mi­a­mi el­ler an­den fuld­sta­en­dig van­vit­tig si­tu­a­tion. Du får dem f.eks. hel­ler ik­ke til at sa­en­ke iran­ske krigs­ski­be, hvis de gi­ver fin­ge­ren til ame­ri­kan­ske krigs­ski­be, som Trump har va­e­ret ude at si­ge, de skul­le. Det kan godt va­e­re, at der kom­mer nog­le tos­se­de or­drer, men han får ik­ke ame­ri­kan­ske sol­da­ter til ud­fø­re dem.

Jeg er mest be­kym­ret for han­delskrig. Trump har ud­talt, at han me­ner, at Ki­na ma­ni­p­u­le­rer sin mønt­fod, og han vil ind­fø­re straf­told. Det kan fø­re til en han­delskrig mel­lem Ki­na og USA. Sam­ti­dig kan de eu­ro­pa­ei­ske lan­de og­så for­be­re­de sig på, at den tran­sat­lan­ti­ske fri­han­del­s­af­ta­le mel­lem USA og Eu­ro­pa bli­ver skrot­tet.« Ga­bri­el Ku, Mi­a­mi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.