Det si­ger ver­den om Trumps sejr ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Ef­ter den dob­bel­te ka­ta­stro­fe for Ve­sten skal man­ge ting gen­nem­ta­en­kes. Ver­den be­va­e­ger sig ind på ukendt ter­ri­to­ri­um. Spa­end sik­ker­heds­se­len Ly­kønsk­nin­ger til den nye pra­esi­dent i USA Do­nald Trump og til det frie ame­ri­kan­ske folk La­en­ge le­ve Trump! Da­e­mo­ni­se­ring er no­get lort og en blind­g­y­de. Folk har brug for sand­hed og mod. Bra­vo Ame­ri­ka! Det kan ik­ke si­ges of­te nok: I et de­mo­kra­ti be­stem­mer fol­ket. Jeg be­der til, det har set no­get, jeg ik­ke kun­ne... so long Når stø­vet har lagt sig, er det mit håb, at den kom­men­de ad­mi­ni­stra­tion vil vi­dere­fø­re den åb­ne og kon­struk­ti­ve sam­ar­bejds­form, der har ken­de­teg­net USA de sid­ste man­ge år Pu­tin ud­tryk­te håb om en fa­el­les ind­sats for at gen­ska­be for­hol­det mel­lem Rusland og Ame­ri­ka fra dets nu­va­e­ren­de kri­se­til­stand og at le­de ef­ter ef­fek­ti­ve svar på ud­for­drin­ger, der ga­el­der den glo­ba­le sik­ker­hed.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.