’GIV TRUMP CHAN­CEN FOR AT LE­DE’

BT - - NYHEDER -

Hun un­der­stre­ger, at de­mo­kra­ter­ne nu må gi­ve Trump en chan­ce for at le­de lan­det.

»Vi skyl­der ham et åbent sind og mu­lig­he­den for at le­de.«

Cl­in­ton holdt sin ta­le på The New Yor­ker Ho­tel, hvor hen­des kampag­ne­stab og vig­tig­ste støt­ter er sam­let.

Hun la­eg­ger ik­ke skjul på, at hun er dybt skuf­fet over val­gre­sul­ta­tet, der knu­ser hen­des am­bi­tion om at bli­ve ta­get i ed som USAs før­ste kvin­de­li­ge pra­esi­dent i ja­nu­ar. Dybt skuf­fet »Det er smer­te­fuldt, og det vil det va­e­re i lang tid,« er­ken­der Cl­in­ton i sin ta­le.

Fle­re af de for­sam­le­de i sa­len kun­ne hel­ler ik­ke skju­le de­res skuf­fel­se over val­gre­sul­ta­tet og måt­te tør­re tå­rer­ne va­ek, mens de ven­te­de på, at Cl­in­ton be­gynd­te på sin ta­le, vi­ser tv-bil­le­der.

I takt med, at re­sul­ta­ter­ne tik­ke­de ind på valg­nat­ten, og alt pe­ge­de i ret­ning af et ne­der­lag til Cl­in­ton, valg­te den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster og før­ste­da­me at und­la­de at hol­de ta­le.

Cl­in­ton har dog rin­get til Trump og ly­køn­sket den re­pu­bli­kan­ske rig­mand med valgsej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.