Fa­engsel­sak­tier til tops ef­ter val­get

BT - - NYHEDER -

De ame­ri­kan­ske ak­tie­in­deks sti­ger ma­er­k­bart, ef­ter Do­nald Trump er ble­vet valgt til at bli­ve USAs na­e­ste pra­esi­dent. Der er dog langt­fra ta­le om en bred stig­ning. Nog­le sek­to­rer får sma­ek, mens an­dre bli­ver be­løn­net.

Blandt an­det ser fa­engsels­in­du­stri­en ud til at bli­ve vin­der. Den bli­ver ik­ke blot brugt til at hu­se USAs mil­li­o­ner af ind­sat­te, men og­så til at hånd­te­re il­le­ga­le mi­gran­ter, der bli­ver sendt ud af lan­det.

Do­nald Trump har sagt, at han vil depor­te­re de små 12 mil­li­o­ner il­le­ga­le mi­gran­ter, der me­nes at op­hol­de sig i USA.

»Pri­va­te fa­engs­ler vil bli­ve sto­re vin­de­re,« skri­ver fi­nans­hu­set Height Securi­ties i en kommentar iføl­ge er­hvervs­me­di­et Bloom­berg News.

An­dre vin­de­re er ban­ker­ne, da det for­ven­tes, at Do­nald Trump vil va­e­re me­get lem­pe­lig, når det kom­mer til re­gu­le­ring af in­du­stri­en.

De sto­re me­di­ci­nal­sel­ska­ber har og­så med­vind ef­ter Do­nald Trumps sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.