’Vi vil prø­ve at sam­ar­bej­de’

BT - - NYHEDER -

DIPLO­MA­TISK »Det bli­ver en ud­for­dring at hol­de fast i det go­de for­hold til USA,« si­ger uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen. Når man er uden­rigs­mi­ni­ster er man Dan­marks øver­ste am­bas­sa­dør, og det er en dyd at op­tra­e­de diplo­ma­tisk over for an­dre lan­de, ik­ke mindst su­per­mag­ten USA.

Så når uden­rigs­mi­ni­ste­ren ud­ta­ler sig på den må­de, er det fak­tisk tegn på en vis be­kym­ring, og det er og­så ty­de­ligt, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et var tem­me­lig sik­ker på, at Hil­lary Cl­in­ton vil­le vin­de og bli­ve ny pra­esi­dent i USA.

Man kun­ne si­ge, at mi­ni­ste­ri­et bur­de ha­ve en plan for, hvad de vil­le stil­le op med Trump. Men det er sva­ert for al­le ver­dens lan­de, for Trump har ik­ke ti­l­en­de­gi­vet kon­kre­te uden­rigs­po­li­ti­ske mål, man kan for­hol­de sig til. Ufor­ud­si­ge­lig »Trump er ufor­ud­si­ge­lig. Hver gang vi tro­e­de, han var ude, er han kom­met til­ba­ge. Vi ac­cep­te­rer selv­føl­ge­lig fuldt ud det ame­ri­kan­ske valg, og vi vil nu prø­ve at ar­bej­de sam­men med Trump, så godt vi kan,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen .

»Vo­res ud­for­dring er, at hans hold af rå­d­gi­ve­re er uklart. De nav­ne, der er na­evnt, er ukend­te. Vi må se, hvad der kom­mer i den kom­men­de tid, Vo­res am­bas­sa­de er be­gyndt at hen­te op­lys­nin­ger ind og vil prø­ve at klar­la­eg­ge hvad det er for nog­le pri­o­ri­te­te­ter. Men ta­len, han holdt, da han hav­de vun­det, var jo af­da­em­pet. Fort­sa­et­ter han på den må­de, skal det nok gå.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.