Hår­de ankla­ger mod MBA-ud­by­der

BT - - NYHEDER -

SVINDEL-ANKLAGE på ’pixi-bogs MBA-ni­veau’ og om op­ga­ver, som bli­ver ret­tet og ka­rak­te­rer gi­vet af un­ge stu­de­ren­de, der ik­ke er kva­li­fi­ce­ret til det.

Dan­ske er­hvervs­le­de­re bru­ger hvert år for­mu­er på at vi­de­reud­dan­ne sig. Et af de mest kend­te pro­duk­ter er de så­kald­te MBA’er, en er­hverv­s­ø­ko­no­misk le­del­ses­ud­dan­nel­se på kan­di­dat­ni­veau, der iføl­ge pro­fes­sor Per Ni­ko­laj Bukh, In­sti­tut for øko­no­mi og le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, nor­malt kra­e­ver, hvad der sva­rer til et års fuld­tids­stu­die på uni­ver­si­tet. Mi­ni-MBA på seks da­ge Pri­sen for den­ne an­er­kend­te uni­ver­si­tets-ud­dan­nel­se lig­ger ty­pisk på mel­lem 180.000 kr. og 250.000 kr. Men hvis der er ta­le om en MBA ud­budt af en pri­vat ak­tør, er det fag­li­ge ni­veau og la­eng­den på ud­dan­nel­sen ale­ne op til ud­by­de­ren. På Pro­ba­na kan man få en ’mi­ni MBA’ på seks da­ge, og fir­ma­et lover ’en dansk ma­na­ge­men­tud­dan­nel­se, som gi­ver et mas­sivt for­ret­nings­ma­es­sigt løft, så du når di­ne mål og re­sul­ta­ter.’ Der er, op­ly­ser Pro­ba­na, ta­le om ’et an­er­kendt la­e­rings­for­løb, som på sam­me tid ud­for­drer og støt­ter dig i din ud­vik­ling som le­der’. Og iføl­ge TV2 op­ly­ser Pro­ba­na selv, at 35.000 dan­ske che­fer har va­e­ret på sko­le­ba­en­ken i fir­ma­et.

Per Ni­ko­laj Bukh har stu­de­ret og for TV2 ana­ly­se­ret den så­kald­te mi­ni MBA-ud­dan­nel­se.

»Det er i sa­er­klas­se dår­lig kva­li­tet. Det min­der mig om no­get, stu­de­ren­de har la­vet,« si­ger pro­fes­soren til BT. Og han har må­ske en po­in­te. En tid­li­ge­re Pro­ba­na-kun­de, di­rek­tør Ni­els H. Car­sten­sen, sam­men­lig­ner i Ope­ra­tion X Pro­ba­nas mi­ni-MBA med en ’pixi­bogs-MBA’.

»Jeg har bå­de ta­get en MBA og en mi­ni-MBA. Der er en ka­non stor for­skel. Det er helt ind­ly­sen­de, at det her ik­ke er MBA-ni­veau. Det her er sådan en slags pixi-bogs MBA med klip­pe-kli­stre lit­te­ra­tur,« si­ger han. Boy­kot­tet af No­vozy­mes Og der er ik­ke kun kri­tik af, hvad man la­e­rer og kan bru­ge sit diplom til. Iføl­ge TV2 vi­ser det sig og­så, at de per­so­ner, der ret­ter er­hvervs­le­der­nes af­slut­ten­de op­ga­ver, ik­ke, som kur­si­ster­ne el­lers er ble­vet lo­vet, er spe­ci­a­li­ster in­den for op­ga­ver­nes respek­ti­ve felt. Det er i ste­det un­ge stu­de­ren­de i 20’er­ne: Det er i sa­er­klas­se dår­lig kva­li­tet. Det min­der mig om no­get, stu­de­ren­de har la­vet

»95 pro­cent af op­ga­ver­ne blev ret­tet af stu­de­ren­de,« si­ger en tid­li­ge­re le­der på Pro­ba­na, der øn­sker at va­e­re ano­nym, til Ope­ra­tion X.

Tid­li­ge­re har Pro­ba­na få­et hef­tig kri­tik for at spam­me po­ten­ti­el­le kun­der. 29. sep­tem­ber 2015 ud­tal­te HR-chef hos No­vozy­mes Mi­cha­el Al­mer så­le­des til dag­bla­det Bør­sen:

»Pro­ba­na har i en ra­ek­ke år spam­met No­vozy­mes’ an­sat­te, på trods af utal­li­ge op­for­drin­ger om at stop­pe det. Vi har og­så op­le­vet upro­fes­sio­nelt og grimt sprog fra de­res CEO (Pe­ter Son­ne Jo­en­sen, red.). Vi har blo­ke­ret al­le e-mail fra Pro­ba­na og for­talt dem, at No­vozy­mes ik­ke vil la­ve for­ret­ning med Pro­ba­na.« sag­de Mi­cha­el Al­mer.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kommentar fra Pro­ba­nas di­rek­tør Pe­ter Jo­en­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.