De glem­te ma­end og kvin­ders sejr

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Smag på or­de­ne: The for­got­ten men and wo­men will be for­got­ten no mo­re” (de glem­te ma­end og kvin­der vil ik­ke bli­ve glemt la­en­ge­re). Smuk­ke ord. Og sagt af ’presi­dent elect’ (den valg­te, men end­nu ik­ke ind­sat­te pra­esi­dent) Trump. Trump al­li­e­re­de sig med man­den på gul­vet. Og fak­tisk er der li­ge­så me­get håb i ’ma­ke Ame­ri­ca gre­at again’, som der var i Oba­mas ’yes we can’. Vi så det ba­re ik­ke på den må­de. DET VIL­LE VA­E­RE nemt at kon­klu­de­re, at an­ti­e­li­ten slog til igen. De vre­de, de over­hør­te og de fortviv­le­de sat­te med et stil­fa­er­digt kryds de­res vil­je igen­nem. El­ler at fryg­ten vandt. Men det vil va­e­re en ned­la­den­de og for­kert kon­klu­sion. Sand­he­den er nok sna­re­re, at det slet ik­ke er så over­ra­sken­de et re­sul­tat, for det er ik­ke Bru­ce Springs­te­en og Bon Jovi, der be­stemm er i USA – det er fol­ket i ’the fly-by sta­tes’ (over­flyv­nings­sta­ter­ne), som be­stem­mer. Og må­ske er re­sul­ta­tet hel­ler ik­ke så ir­ra­tio­nelt. Hvis man sy­nes, det går dår­ligt, hvor­for skul­le man så ra­tio­nelt stem­me på me­re af det sam­me? Hvis man hå­be­de på sto­re for­an­drin­ger, skul­le man stem­me på Trump. STATSMINISTEREN – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.