’ ’

BT - - DEBAT -

GAENGS KAMPAGNELOGIK TILSIGER, at frygt slår håb. Men Oba­ma vandt på håb for ot­te år si­den. Og det gjor­de Trump og­så. Da den kom­men­de vi­ce­pra­esi­dent skul­le in­tro­du­ce­re Trump ons­dag mor­gen, om­tal­te han ham som ’your cham­pion’. Det kan bå­de over­sa­et­tes med ’je­res me­ster’, men

og­så med ’je­res for­ta­ler’. Det er Trump for­ta­le­ren, folk har stemt på. De

har følt sig hørt af Trump og tror al­li­e­re­de

på, at han vil ta­le for dem – og sig med man­den mod etablis­se­men­tet. Det er

grund­la­eg­gen­de et valg ba­se­ret på på ga­den

håb. DET ER IN­TER­ES­SANT, at Trump vandt en sejr, som blev byg­get på skar­pe bud­ska­ber via so­ci­a­le me­di­er og med et valg­bud­get, der var halvt så stort som Cl­in­tons. De ga­engse valg­kam­pes tom­mel­finger­reg­ler blev slå­et af slag­kraf­tig re­to­rik – og po­li­tik. Trump har, hvis man ser på det po­li­ti­ske ind­hold, rent fak­tisk nye bud på løs­nin­ger på de sam­me gam­le pro­ble­mer. NUVEL, EN MUR mod Me­xi­co, stop for mus­lim­sk ind­van­dring, øget told på va­rer fra Ki­na og en form for al­li­an­ce med Pu­tin er ik­ke løs­nin­ger, Kom­men­ta­ren er skre­vet af som vil bli­ve klap­pet hjem af de eu­ro­pa­ei­ske le­de­re. Men som Met­te Bo­ck skrev i en frem­ra­gen­de kro­nik i Po­li­ti­ken for ny­lig, så er den po­li­ti­ske ’dis­rup­tion’, vi op­le­ver i dis­se år, ’ik­ke blot sam­men­brud. Det be­ty­der og­så op­brud og ny­brud’. Må­ske er de frygtsom­me slet ik­ke va­el­ger­ne, men der­i­mod de etab­le­re­de po­li­ti­ke­re og par­ti­er.

I EU­RO­PA HAV­DE de fle­ste hå­bet, at Cl­in­ton vil­le vin­de til sidst. Og selv­om ten­den­sen i me­ning­må­lin­ger­ne mod slut­nin­gen pe­ge­de på en op­ad­gå­en­de kur­ve for Trump og en ned­ad­gå­en­de for Cl­in­ton, ha­ef­te­de vi os ved, at Cl­in­tons fø­ring så no­gen­lun­de so­lid ud. Det gjor­de jeg og­så. Jeg har brugt år på at la­e­re at ’trust the num­bers’ (sto­le på tal­le­ne) – og­så når de går stik imod in­tu­i­tio­nen – for sådan har pro­fes­sio­nel po­li­tik fun­ge­ret i 20 år. Men ik­ke la­en­ge­re. DE GLEM­TE MA­END og kvin­ders håb er ble­vet hørt! Spørgs­må­let er, hvem der vil va­e­re de­res ’cham­pion’ i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.