Min tid som ko­mi­ske Ali

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Der er ik­ke så me­get at si­ge an­det end, at jeg på in­tet tids­punkt har va­e­ret i stand til at se den gen­nem­slags­kraft, Do­nald Trump hav­de i det ame­ri­kan­ske va­el­ger­kor­ps. Jeg lev­ne­de i sin tid ik­ke Trump no­gen mu­lig­hed for at bli­ve sit par­tis kan­di­dat, og se­ne­re an­så jeg det for li­ge så us­and­syn­ligt, at han vil­le kun­ne slå Hil­lary Cl­in­ton. Må­ske er år­sa­gen den, jeg er, min stand el­ler no­get helt tred­je. Jeg er ik­ke sik­ker på, at jeg end­nu helt for­står det, der er sket.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Jeg er ik­ke sik­ker på, at jeg end­nu helt for­står det, der er sket

MEN DO­NALD TRUMP slog først 16 mod­kan­di­da­ter i pri­ma­er­val­ge­ne og der­på Hil­lary Cl­in­ton til pra­esi­dentval­get. Sam­men med an­dre ”eks­per­ter” for­tal­te jeg i be­gyn­del­sen, at me­nings­må­lin­ger­ne sand­syn­lig­vis var for­ker­te, da de vi­ste, at Trump vil­le vin­de pri­ma­er­val­ge­ne. Det var først, da må­lin­ger­ne vi­ste, at Cl­in­ton vil­le vin­de stort, at jeg tro­e­de på me­nings­må­lin­ger igen. Men Trump vandt bå­de med og uden me­nings­må­lin­ger. Det er sim­pelt­hen forun­der­ligt. NU SKAL DER va­skes ha­en­der. Når det er gjort, skal man spør­ge: Hvor­dan? Hvor­for? Hvor­dan kun­ne den HENRIK DAY POUL­SEN kan­di­dat med de mest ne­ga­ti­ve per­son­lig­heds­må­lin­ger, der er la­vet på en pra­esi­dent­kan­di­dat, vin­de? Hvor­for vi­ste nog­le må­lin­ger sig at va­e­re 5, 10 og 15 pct. for­ker­te? Hvor­dan kun­ne den kan­di­dat, der vandt samt­li­ge de­bat­ter, ta­be? SVA­RET FIN­DER MAN nok ik­ke hos eks­per­ter. Men hos det ame­ri­kan­ske folk, der i beg­ge po­li­ti­ske lej­re har va­e­ret pa­ra­te til et op­gør med he­le den po­li­ti­ske eli­te. Trump og San­ders er ik­ke blot out­si­de­re med en luci­fersk strå­le­krans. De var to hånd­gra­na­ter, som va­el­ger­ne i beg­ge par­ti­er tril­le­de ind i ra­ek­ker­ne af kar­ri­e­repo­li­ti­ke­re, mens de gy­ste af fryd ved tan­ken om en eks­plo­sion blandt den klas­se, der er forag­tet for alt fra Irak-kri­gen over fi­nanskri­sens ha­er­gen til den mul­ti­kul­tu­rel­le dags­or­den, de om­fav­ner. NU KOM­MER DER en tid, hvor man­ge vil gå agurk. Det er ik­ke uden grund, at hjem­mesi­den for at sø­ge om at ud­van­dre til Ca­na­da brød sam­men sidst på valg­nat­ten. Det pa­e­ne bor­ger­skab, den kre­a­ti­ve klas­se og kyst­ba­neso­ci­a­li­ster­ne vil her og i USA slå kor­sets tegn. Man

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.