DEN SID­STE TID

BT - - NYHEDER -

BYKONGENS DØD i Farum ken­der den: Pe­ter Brixtof­te drak.

I for­gårs døde han i en al­der af 66 år. Der­med slut­te­de et helt us­a­ed­van­ligt liv. Pe­ter Brixtof­te nå­e­de bå­de at va­e­re by­kon­ge i Farum og skat­te­mi­ni­ster i Dan­mark, in­den han blev fa­el­det af Farum-sa­gen og et lidt for stort for­brug af skat­te­fi­nan­si­e­ret rød­vin.

Den sid­ste tid til­brag­te Pe­ter Brixtof­te of­te ale­ne i sin lej­lig­hed. Fle­re kil­der, som BT har talt med, forta­el­ler, at han i den sid­ste tid sja­el­dent kom på ga­den.

»Til sidst sad han ba­re in­de i lej­lig­he­den og drak og så fjern­syn,« forta­el­ler en be­bo­er i op­gan­gen.

Han be­stil­te va­rer - og navn­lig drik­ke­va­rer - fra Nem­lig.com. En klir­ren­de lyd fyld­te op­gan­gen, når bud­det kom for at hen­te de tom­me fla­sker, forta­el­ler en be­bo­er.

Men selv om al­ko­ho­len hav­de et sta­er­kt tag i Pe­ter Brixtof­te, holdt han al­drig op med at va­e­re den ka­er­li­ge og udad­vend­te mand, som he­le Farum kend­te og holdt af.

»Han var al­tid sød og rar, selv­om han var fuld,« husker en na­bo. Han var al­tid sød og rar, selv­om han var fuld En lo­kal helt Det er ik­ke sva­ert at fin­de no­gen i Farum, der vil si­ge no­get godt om den tid­li­ge­re borg­me­ster. Selv­om Pe­ter Brixtof­te blev idømt fi­re års fa­engsel for man­datsvig, er han i man­ge Farum-bor­ge­res øj­ne by­ens helt. Han byg­ge­de ple­je­hjem og et fod­bold­sta­dion, sør­ge­de for com­pu­te­re til sko­ler­ne og tog sig af helt al­min­de­li­ge men­ne­skers dag­li­ge pro­ble­mer.

Han kend­te stort set al­le men­ne­sker i Farum og kun­ne hu­ske de­res nav­ne. Farum var et kom­mu­nalt ek­sem­pel til ef­ter­le­vel­se, og Pe­ter Brixtof­te kun­ne na­e­sten la­ve vand om til vin. Ind­til BT i 2002 be­gynd­te at skri­ve om vin til 8.750 kr. fla­sken, købt for skat­tey­der­nes pen­ge. Al­tid op­ta­get af nyhe­der Men trods af­slø­rin­ger­ne og en tur i fa­engsel bli­ver han i Farum hu­sket for alt det, han har gjort for by­en. I går hang fla­get på halv bå­de på Farum Park og på Ple­je­hjem­met Lil­le­vang - to byg­nin­ger, som Pe­ter Brixtof­te har va­e­ret med til at få op­ført.

Trods sin exit fra po­li­tik mi­ste­de Pe­ter Brixtof­te al­drig sit sam­fund­sen­ga­ge­ment. Hver dag køb­te han samt­li­ge dan­ske avi­ser, og fjern­sy­net kva­er­ne­de kon­stant med nyhe­der skru­et op på fuld ham­mer.

Pe­ter Brixtof­te ple­je­de og­så om­gang med si­ne gam­le ven­ner - de rig­ti­ge ven­ner, der og­så stod bag ham, da det gik ska­evt.

De se­ne­re år mi­ste­de Pe­ter Brixtof­te imid­ler­tid fle­re na­e­re ven­ner. Den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler Al­lan Mi­cha­el­sen sov tid­li­ge­re i år ind i en al­der af 68 år. Brixtof­tes barn­doms­ven, den tid­li­ge­re rigs­re­visor Henrik Ot­bo, døde i fe­bru­ar 2015. I et interview med BT har Pe­ter Brixtof­te for­talt, at den stil­fa­er­di­ge Henrik Ot­bo var en enorm støt­te gen­nem he­le Farum-sa­gen, og at han har støt­tet Pe­ter Brixtof­te i hans kamp for at slip­pe al­ko­ho­len.

En kamp han al­drig vandt. Drak kun i pe­ri­o­der 31. au­gust er­kend­te Brixtof­te over for BT, at han sta­dig drak ta­et i pe­ri­o­der, men han ha­ev­de­de at ha­ve styr på sit al­ko­ho­lind­tag:

»En gang imel­lem drik­ker jeg me­get, og så ta­ger jeg nog­le lan­ge pau­ser, så gen­nem­snit­tet er i or­den i for­hold til Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger,« sag­de han til BT.

Når na­bo­er­ne på Ryt­ter­gårds­vej mød­te Pe­ter Brixtof­te, var han of­te be­ru­set. Det ka­rak­te­ri­sti­ske glimt i øjet var va­ek. Som­me ti­der hør­te na­bo­er­ne bump og brag fra lej­lig­he­den, som om han faldt el­ler va­el­te­de ting i lej­lig­he­den.

Man­dag blev par­ke­rings­plad­sen ved Ryt­ter­gård­vej lyst op af lyg­ter­ne fra to am­bu­lan­cer og en po­li­ti­bil. Bykongens liv var slut.

En ob­duk­tion skal nu klar­la­eg­ge dødsår­sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.