Da­nish Crown lover pen­ge til ejer­ne

BT - - NYHEDER -

Der er for­s­vun­det tu­sind­vis af dan­ske ar­bejds­plad­ser på slag­te­ri­er gen­nem åre­ne.

Men der er hver­ken luk­ning af slag­te­ri­er el­ler fy­rin­ger på pro­gram­met i den nye stra­te­gi­plan, som kød­virk­som­he­den Da­nish Crown i går pra­e­sen­te­re­de.

»Det her er ik­ke en spa­reø­vel­se. Det er en øvel­se i at fo­ku­se­re og ska­be me­re va­er­di og va­ekst,« si­ger kon­cer­n­chef Jais Val­eur, Da­nish Crown.

Kon­cer­nen, der be­ska­ef­ti­ger 26.000 me­d­ar­bej­de­re ver­den over, er ejet af 8.000 dan­ske land­ma­end.

Som led i stra­te­gi­pla­nen vil an­dels­sel­ska­bet in­ve­ste­re 300 mil­li­o­ner kro­ner i egen fa­brik i Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.