Kul­tur Ju­le­e­ven­tyr for de s

BT - - KULTUR -

FILM som el­lers do­mi­ne­rer mar­ke­det. ’Den Magi­ske Ju­lea­e­ske’ hand­ler om dren­gen Juli­us, der bor på bør­ne­hjem­met Klok­ke­ly, som lig­ger langt ude på lan­det i et strå­ta­ekt bon­de­hus. For­stan­de­ren, den gam­le, ra­re Al­fred yn­der at forta­el­le, at det var sel­ve­ste ju­le­man­den, der kom med Juli­us.

Alt vil­le ån­de fred og idyl på det lil­le bør­ne­hjem, hvis ik­ke det li­ge var for de on­de dren­ge Piv og Gre­gers.

De dril­ler Juli­us, for­di de sy­nes, han får for me­get op­ma­er­k­som­hed fra Al­fred. Og en dag af­slø­rer de, at ju­le­man­den slet ik­ke fin­des - det er ba­re no­get, Al­fred har bildt dem ind. Det slår Juli­us helt ud af kurs – for hvor kom­mer han så fra?

Han flyg­ter ud i et lil­le skur, hvor han har en hem­me­lig ju­lea­e­ske fyldt med gam­le ju­le­fi­gu­rer. Juli­us hø­rer stem­mer fra ae­sken, og snart bli­ver han su­get ned i en magisk ver­den be­fol­ket af al­le fi­gu­rer­ne fra ae­sken. I den­ne ver­den har den on­de Kram­pus fan­get ju­le­man­den og af­skaf­fet ju­len.

Kun én kan red­de den: Juli­us! For­ud­si­ge­lig men sød Og så sker der el­lers det, der skal ske i en tra­di­tio­nel ju­le­film – Åh gud vil det mon lyk­kes Juli­us at red­de ju­len …’Den magi­ske ju­lea­e­ske’ er en for­ud­si­ge­lig, men sød og varm ju­le­film, der le­der tan­ker­ne hen på bå­de TV2s ju­le­ka­len­der ’Jesus og Jo­se­fi­ne’ så­vel som Lewis Car­roll’s ’Ali­ce i Even­tyr­land.’

Sel­ve hi­sto­ri­en er må­ske li­ge lov­lig kon­ven­tio­nel og ope­re­rer uhyg­ge­lig ta­et på ju­le­kli­che­en. Til gen­ga­eld er fil­mens ani­ma­tion me­get an­der­le­des end ga­engse ani­ma­tions­film.

Ja­cob Ley og hans hold har ar­bej­det med for­skel­li­ge ani­ma­tions­tek­nik­ker som stop-mo­tion, 3D ani­ma­tion og cut-out. Det be­ty­der, at al­le fil­mens fi­gu­rer er kon­stru­e­ret ma­nu­elt, hvor­ef­ter de er ble­vet fo­to­gra­fe­ret og ani­me­ret, og det har gi­vet fil­men et helt sa­er­ligt look.

Mar­tin Dals­gaard har kom­po­ne-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.