Lars Ul­rich: Kø­ben­havn er nr. to

BT - - KULTUR -

INTERVIEW Me­tal­li­cas dan­ske trom­mesla­ger Lars Ul­rich el­sker alt dansk. Men Kø­ben­havn er ik­ke la­en­ge­re hans ynd­lings­by. Dét af­slø­rer den dan­ske ro­ck­stjer­ne i et nyt interview med bla­det Rol­ling Sto­ne.

I in­ter­viewet forta­el­ler Lars Ul­rich og­så, at den dan­ske ho­ved­stad har måt­tet over­la­de før­ste­plad­sen til hans nye hjem­by, San Fran­ci­sco. Og år­sa­ger­ne er man­ge.

»Her bor nog­le af de smar­te­ste men­ne­sker i ver­den. Det er den mest eu­ro­pa­ei­ske by i USA. Her er kul­tu­rel og so­ci­al ae­testik. Og så be­sid­der San Fran­ci­sco ele­men­ter af alt dét, jeg va­erds­a­et­ter i li­vet,« si­ger Lars Ul­rich, før han hur­tigt til­fø­jer:

»Men Kø­ben­havn kom­mer selv­føl­ge­lig li­ge bag­ef­ter.« Nyt dob­bel­tal­bum Sam­men med sit band Me­tal­li­ca ud­sen­der Lars Ul­rich i den­ne uge et spl­in­ter­nyt dob­bel­tal­bum. Og i in­ter­viewet med Rol­ling Sto­ne fal­der snak­ken og­så på kol­le­ga­er­ne fra Lukas Gra­ham, Lars’ hø­je pan­de og dansk hyg­ge.

»Min ko­ne si­ger, at jeg er en ’hyg­ge­lig’ fyr. ’Hyg­ge’ er et dansk be­greb. Og for mig be­ty­der det at in­vi­te­re ga­e­ster over og ta­en­de stea­rin­lys. El­lers er det mest dan­ske ved mig nok min sto­re pan­de, ha-ha. Og når du nu spør­ger om Lukas Gra­ham, så kan jeg kun si­ge, at jeg har fulgt ban­det med stor in­ter­es­se. Jeg skul­le ha­ve set dem, da de gav kon­cert her i San Fran­ci­sco. Men der kom no­get i vej­en. Lukas og ban­det er jo ka­non­sto­re li­ge nu. Og selv­om jeg al­drig har mødt ham (for­san­ger Lukas For­chham­mer, red.), så fø­ler jeg, at jeg ken­der ham. Han er jo én af vo­res,« si­ger Lars Ul­rich.

Om li­vet som ro­ck­stjer­ne si­ger Det er den mest eu­ro­pa­ei­ske by i USA Lars Ul­rich, at han ik­ke har no­get at brok­ke sig over.

»Jeg fø­ler ik­ke, at ken­dis­li­vet har no­gen bag­si­de. I ste­det skal vi nok ba­re gla­e­de os over, at der sta­dig er nog­le, der gi­der lyt­te til vo­res musik. Det er et pri­vil­e­gi­um.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.