Mel Gib­sons la­e­gero­man

BT - - KULTUR -

FILM

’Ha­ck­saw Rid­ge’ Krigs­dra­ma ******

sig i sy­geple­jer­sken Dor­o­t­hy, som han gif­ter sig med på før­ste ud­gang fra tra­e­nings­lej­ren.

I ha­e­rens ba­rak­ker mø­der vi den ene ka­ri­ke­re­de ty­pe ef­ter den an­den, og da Des­mond nu er re­li­gi­øs pa­ci­fist, som står stå­l­fast på si­ne ide­a­li­sti­ske prin­cip­per om ik­ke at ba­e­re vå­ben og tra­e­ne el­ler ka­em­pe om lør­da­gen, får han he­le top­pen af ha­e­ren - samt si­ne med­re­k­rut­ter på nak­ken. De gør alt for, at han skal op­gi­ve. Sla­get om Oki­nawa Det lyk­ke­des dog ik­ke, og han bli­ver den ’mi­li­ta­er­la­e­ge’, han drøm­te om, og først da hans de­ling sen­des i kamp i Ja­pan, bli­ver fil­men okay god. Her op­le­ver vi en vildt rå og re­a­li­stisk gen­gi­vel­se af ’Sla­get om Oki­nawa’, hvor sol­da­ter­ne dør på stri­be og skud­te og ska­de­de hja­el­pes ned ad bjer­get, hvor kam­pe­ne fo­re­går.

Ho­ved­per­so­nen og forta­el­lin­gen er sand­fa­er­dig, for vir­ke­lig­he­dens Des­mond Doss fik som den før­ste pa­ci­fist en tap­per­heds­me­dal­je for egen­ha­en­digt at red­de 75 sol­da­ter.

Som sagt er der for me­get la­e­gero­man over før­ste del af fil­men, som dog vin­der i sid­ste halv­del. Klart en film, min mor vil el­ske søn­dag ef­ter­mid­dag, men lidt for me­get flø­de in­den den rå vir­ke­lig­hed til min smag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.