Stil­le søn­derjy­de med sto­re for­ret­nin­ger

BT - - NAVNE -

60 ÅR PÅ TIRS­DAG Den er god nok: Den­ne Jeb­s­en sta­ves med ’b’. Må­ske nik­ker man ik­ke umid­del­bart gen­ken­den­de til nav­net, for Hans Mi­cha­el Jeb­s­en er en mand, der sja­el­dent op­tra­e­der i me­di­er­ne.

»Mø­der man ham hos ba­ge­ren, vil man ik­ke be­ma­er­ke ham. Han er så be­ske­den, at man ik­ke la­eg­ger ma­er­ke til ham,« for­ly­der det. Selv om han til dag­lig bor og ar­bej­der i Hong­kong, for­na­eg­ter de søn­derjy­ske rød­der sig ik­ke.

Jeb­s­en er sta­er­kt knyt­tet til sin hjem­stavn og na­e­rer en for­ka­er­lig­hed for det lo­kal­hi­sto­ri­ske. To-tre gan­ge om året hol­der han fe­rie i Dan­mark, en­ten i vil­la­en fra 1909 med ud­sigt over Aa­ben­raa Fjord el­ler på Ro­sen­dal Gods ved Fak­se på Sja­el­land. In­ter­na­tio­nal ud­dan­nel­se Med en bank- og han­dels­højskoleud­dan­nel­se er­hver­vet i hen­holds­vis Flens­borg, Lon­don og Schweiz flyt­te­de den diskre­te søn­derjy­de i 1981 til Hong­kong for at ta­ge del i le­del­sen af fa­mi­li­ens mil­li­ar­dim­pe­ri­um, Jeb­s­en & Co. Ltd. – den­gang kun 25 år gam­mel og fjer­de ge­ne­ra­tion i fir­ma­et. Hans Mi­cha­el Jeb­s­en har si­den da be­kla­edt for­skel­li­ge po­ster, blandt an­det som an­svar­lig for virk­som­he­dens hur­tigt vok­sen­de di­vi­sion i Ki­na i be­gyn­del­sen af 1980’er­ne, som CEO i 1995 og si­den år 2000 som ar­bej­den­de for­mand for be­sty­rel­sen samt ho­ve­d­ak­tio­na­er i Jeb­s­en & Co. Ltd. – der i dag har cir­ka 6.000 me­d­ar­bej­de­re overalt i ver­den. Det er ik­ke mindst Jeb­s­ens fortje­ne­ste.

Han be­skri­ves som en over­or­dent­lig dyg­tig og ef­fek­tiv for­ret­nings­mand.

Oprin­de­lig be­stod sel­ska­bets virk­som­hed bå­de af re­de­ri og han­del, men i dag er det en ren han­dels- og di­stri­bu­tions­virk­som­hed med fo­kus på fi­re ker­ne­om­rå­der: salg af drik­ke­va­rer, for­brugs­va­rer, luksus­bi­ler samt di­stri­bu­tion af in­du­stri­pro­duk­ter. Kendt fra tv Nog­le ken­der må­ske Jeb­s­en som ho­ve­d­ak­tio­na­er i Scha­ck­en­borg Slotskro. Og må­ske og­så som far til søn­nen Ca­s­par i et do­ku­men­tar­pro­gram i fjern­sy­net for år til­ba­ge om li­vet på Her­lufsholm Kostsko­le. Sam­me Ca­s­par er et af de fem børn, som fa­mi­lie­men­ne­sket Hans Mi­cha­el Jeb­s­en har sam­men med hu­stru­en Désirée Jeb­s­en (født rigs­gre­vin­de Schaf­f­gotsch).

Det med kro­en er ik­ke tilfaeldigt, for Jeb­s­en har en hob­by.

»Jeg er in­ter­es­se­ret i den spe­ci­el­le ar­ki­tek­tur på den søn­derjy­ske øst­kyst. Og der­for har jeg købt fle­re gam­le kro­er.«

Jeb­s­en ejer i Dan­mark sel­ska­bet Sten­b­jerg Ejen­dom­me A/S, som gen­nem en år­ra­ek­ke har op­købt og renove­ret be­va­rings­va­er­di­ge ejen­dom­me, ho­ved­sa­ge­ligt på halvø­en Løjt nord for Aa­ben­raa, hvor fa­mi­li­en har si­ne rød­der.

Sel­ska­bet har til­li­ge stå­et for renove­rin­gen af en ra­ek­ke gam­le trak­tør­ste­der, blandt an­det Restau­rant Knapp ved Aa­ben­raa og Ho­tel Fre­de­riks­min­de i Pra­e­stø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.