I sne og slud – ja­e­ger­ne skal ud

BT - - TV / RADIO -

KRONVILDT Da den 82-åri­ge prins i går mor­ges i sin kro­ne­bil rul­le­de ind i Sko­vri­der­går­den, der gra­en­ser op til skov­om­rå­det, stod ven­ner­ne al­le­re­de klar med ge­va­er og i jagt­grøn på­kla­ed­ning og ven­te­de på va­er­ten.

Det var langt­fra før­ste gang, prins Henrik bød si­ne jagt­kol­le­ga­er vel­kom­men i Kloster­he­den, men det var an­gi­ve­ligt før­ste gang, det fo­re­gik i sne­vejr, for­kla­re­de han til den frem­mød­te pres­se.

»Det bli­ver koldt, men det er ik­ke helt så koldt, som når det bla­e­ser. Men jeg har va­e­ret på jagt i sne­vejr før,« for­tal­te han til Fol­ke­bla­det Lemvig.

Prin­sen bød jagt­del­ta­ger­ne vel­kom­men med hu­mo­ri­sti­ske pa­ro­ler, mens hans tro føl­ge­s­vend, re­gent­par­rets grav­hund stod så til fra si­de­linj­en.

Prins Hen­riks na­e­re ven, ad­vo­kat og kam­mer­her­re Chri­sti­an Kja­er, var med på gårs­da­gens jagt, men hvor stort et jagtud­byt­te de fik med hjem

SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

til den roy­a­le kum­me­fry­ser, er uvist. Sid­ste år ram­te de om­kring 20 dyr, og am­bi­tio­ner­ne var ik­ke la­ve­re i går, for­kla­re­de prin­sen, in­den jag­ten gik i gang.

Prins Henrik har de se­ne­ste da­ge op­holdt sig i Jyl­land, hvor han bl.a er ble­vet spot­tet på Strø­get i Aar­hus med bjør­ne­skinds­hue. I tirs­dags be­søg­te prin­sen Aal­borg Kon­gres og Kul­tur­cen­ter, hvor han af­slø­re­de sin egen skul­p­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.