Fejrer ka­er­lig­hed og fød­sels­dag

BT - - TV / RADIO -

På de so­ci­a­le me­di­er er det ty­de­ligt, at sangskri­ve­ren og pro­du­ce­ren Re­mee er skrup­fo­rel­sket i sin mo­delka­e­re­ste Mat­hil­de Gøh­ler.

Ken­dis­par­ret hol­der sig nem­lig ik­ke til­ba­ge, når det hand­ler om at up­lo­a­de bil­le­der, hvor de en­ten kys­ser el­ler er­kla­e­rer de­res ka­er­lig­hed til hin­an­den.

Det er og­så til­fa­el­det i dis­se da­ge, hvor Re­mee fejrer, at han i tirs­dags fyld­te 42 år.

På In­s­ta­gram ly­køn­sker Mat­hil­de Gøh­ler sin ka­e­re­ste i tek­sten til et bil­le­de af par­ret, der kys­ser ved Eif­feltår­net i Pa­ris.

»Du er min fa­vo­rit­per­son, som jeg respek­te­rer, be­ga­e­rer og el­sker mest. Til­lyk­ke med fød­sels­da­gen, min el­ske­de. Du fortje­ner det bed­ste,« skri­ver 24-åri­ge Mat­hil­de Gøh­ler.

Stjer­ne­par­ret har va­e­ret ka­e­re­ster si­den 2014, og ef­ter kort tid kun­ne de af­slø­re, at de ven­te­de de­res før­ste fa­el­les barn, dat­te­ren Ke­nya.

Selv­om Ke­nya end­nu ik­ke har fejret sin to års fød­sels­dag, la­eg­ger Re­mee ik­ke skjul på, at ken­dis­ser­ne øn­sker sig end­nu et barn.

»Ja, vi skal ha­ve fle­re børn,« sag­de Re­mee ved El­le Sty­le Awards.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.