KEVINS AMERIKAN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AU REVOIR Ke­vin Magnus­sen er kom­met et stort skridt na­er­me­re en af­kla­ring over sin frem­tid i For­mel 1. I går kom det frem, at den dan­ske ra­cer­kø­rer har af­vist en ny af­ta­le med Re­nault og i ste­det sat­ser på lang kon­trakt hos Haas. 2017 kom­mer ik­ke til at by­de på Ke­vin Magnus­sen bag rat­tet i den gu­le Re­nault-ra­cer. Så me­get lig­ger nu helt fast ef­ter en dag, hvor den 24-åri­ge dan­sker var ho­ved­per­son i en sand storm af nyhe­der. Her be­kra­ef­te­de Re­nault nem­lig, at tea­met har for­la­en­get kon­trak­ten med Ke­vin Vi tak­ker Ke­vin Magnus­sen for hans pra­e­sta­tio­ner i 2016, hvor han har gjort et godt job for os. Vi øn­sker ham alt det bed­ste for 2017 og frem­over Magnus­sens ri­val Jo­ly­on Pal­mer som ny team­kam­me­rat til ty­ske Ni­co Hül­ken­berg.

Men den­ne gang kan Ke­vin Magnus­sens dog kon­sta­te­re, at hans far­vel til Re­nu­alt ik­ke hand­ler om, at han er ble­vet de­gra­de­ret el­ler drop­pet.

Nu er det i ste­det Ke­vin Magnus­sen selv, der har sma­ek­ket med dø­ren og sagt tak for nu. To-årig kon­trakt Det kom frem via Reu­ters, der skrev, at Re­nault fak­tisk hav­de til­budt Ke­vin Magnus­sen en ny etårig kon­trakt for 2017-sa­e­so­nen. Men at den dan­ske For­mel 1-stjer­ne hav­de tak­ket nej, for­di han vil­le ha­ve en la­en­ge­re af­ta­le og der­med et me­re sik­kert liv i mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se.

Sådan en kon­trakt har Haas an­gi­ve­ligt stil­let Ke­vin Magnus­sen i ud­sigt med en kon­trakt for de to kom­men­de år plus løn og uden krav om sponsor­mil­li­o­ner fra Ja­ck & Jo­nes. Ke­vin Magnus­sen har end­nu ik­ke selv be­kra­ef­tet, at han skal til Haas. Men iføl­ge snart samt­li­ge, in­ter­na­tio­na­le mo­tor­sport­s­me­di­er er han mil­li­me­ter fra at un­der­skri­ve kon­trak­ten med ame­ri­ka­ner­ne og der­med skub­be me­xi­ca­ne­ren Este­ban Gu­ti­er­rez ud i ar­bejds­løs­hed.

Sva­ret fra Ke­vin Magnus­sen kan me­get vel kom­me se­ne­re i dag, når han mø­der pres­sen før we­e­ken­dens grand­prix i Sao Pa­o­lo, Bra­si­li­en. Ke­vin Magnus­sens valg om at drop­pe Re­nault til for­del for et team, der på sigt ik­ke har sam­me mu­lig­he­der for at vin­de, kan vir­ke ulo­gisk. Men det se­ne­ste for­løb hos Re­nault gi­ver for­ment­lig en stor del af sva­ret på, hvor­for Ke­vin Magnus­sen har valgt den løs­ning.

Så­le­des har det fran­ske For­mel 1-team i ok­to­ber la­det to chan­cer for at be­hol­de Ke­vin Magnus­sen lø­be ud i san­det. Se­ne­st midt i ok­to­ber stod Renaults mang­len­de lyst til for al­vor at be­hol­de dan­ske­ren til of­fent­lig skue, da de ik­ke ud­nyt­te­de en ny op­tion på at sik­re ham, selv­om Re­nault selv hav­de bedt Ke­vin Magnus­sen om yder­li­ge­re 14 da­ges be­ta­enk­nings­tid.

Den yd­my­gel­se kan umu­ligt ha­ve und­gå­et at på­vir­ke Ke­vin Magnus­sen og hans lyst til at fort­sa­et­te i den gu­le ra­cer end­nu et år, hvor han for­ment­lig igen skul­le kø­re for li­vet fra løb til løb med til­ta­gen­de ryg­ter om, hvem Re­nault nu er på ud­kig ef­ter. Den for­nø­jel­se får Jo­ly­on Pal­mer i ste­det i 2017.

For­bin­del­sen mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Haas er ik­ke ny. Al­le­re­de sid­ste år var der kon­takt mel­lem par­ter­ne, men her blo­ke­re­de fran­ske Ro­main Grosje­an for Ke­vin Mangus­sen. Nu ser det ud til, at de to bli­ver team­kol­le­ga­er i 2017. Pa­ent far­vel Selv­om det er slut mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Re­nault, fik den dan­ske ra­cer­kø­rer en af­skeds­hil­sen med, da tea­met of­fi­ci­elt be­kra­ef­te­de Jo­ly­on Pal­mers nye af­ta­le.

»Jo­ly­on for­står vo­res holdånd og mo­ti­ve­rer al­le, han ar­bej­der med. Sam­men­sa­et­nin­gen mel­lem Jo­ly­on og Ni­co gi­ver en for­del af kon­ti­nu­i­tet og frisk blod. Jeg er sik­ker på, at det vil hja­el­pe Jo­ly­on at ha­ve Ni­co som team­kam­me­rat til at pres­se ham mod stør­re pra­e­sta­tio­ner. Vi tak­ker Ke­vin Magnus­sen for hans pra­e­sta­tio­ner i 2016, hvor han har gjort et godt job for os. Vi øn­sker ham alt det bed­ste for 2017 og frem­over,« ud­tal­te Re­nault chef for ra­cer­af­de­lin­gen, Jérô­me Stoll, i en pres­se­med­del­el­se.

Ke­vin Magnus­sen kø­rer sa­e­so­nens to sid­ste løb fa­er­dig hos Re­nault.

I den­ne we­e­kend ven­ter Bra­si­li­ens Grand Prix, mens det he­le run­des af i Abu Dha­bi 27. novem­ber.

K-MAG I FOR­MEL 1 2013: 2014: 2015: 2016: 2017:

Re­ser­ve hos McLa­ren For­mel 1-kø­rer hos McLa­ren Re­ser­ve hos McLa­ren For­mel 1-kø­rer hos Re­nault Mu­lig kø­rer hos Haas

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.