Der­for va­el­ger Magnus­sen Haas-tea­met

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­TRAK­TEN ER IK­KE skre­vet un­der end­nu, og bli­ver det tid­ligst i lø­bet af we­e­ken­den (en of­fi­ci­el an­non­ce­ring kom­mer må­ske først end­nu se­ne­re). Men jeg er nu over­be­vist om, at Ke­vin Magnus­sen kø­rer for det ame­ri­kan­ske Haas-team i For­mel 1-VM 2017. Det er K-Mag selv, der va­el­ger at bry­de med sit nu­va­e­ren­de team, Re­nault. Her er han ble­vet be­hand­let him­mel­rå­ben­de dår­ligt i må­neds­vis. Først lod man en op­tion på hans 2017-sa­e­son ud­lø­be, hvor­ef­ter man bad om at få den for­la­en­get i 14 da­ge – som man så brug­te på at for­hand­le en af­ta­le med Ni­co Hül­ken­berg på plads.

Men så sent som ved Me­xi­cos Grand Prix for 12 da­ge si­den vil­le Magnus­sen al­li­ge­vel helst fort­sa­et­te med Re­nault, og han var i tea­mets ho­ved­kvar­ter i Eng­land i sid­ste uge. Her var der lagt op til, at han skul­le pra­e­sen­te­res for en 2017-af­ta­le, men da team­le­del­sen igen var tø­ven­de og ik­ke hav­de en kon­kret kon­trakt klar, trak Magnus­sen selv stik­ket. De for­hand­lin­ger med Haas, der he­le ti­den har fun­ge­ret som Plan B, blev in­ten­si­ve­ret, og nu mang­ler man kun at få de sid­ste de­tal­jer på plads med ame­ri­ka­ner­ne. Ke­vin Magnus­sen får nu sam­me mu­lig­he­der som Grosje­an for at gø­re sig la­ek­ker over for det stør­ste og mest vin­den­de team i For­mel 1-hi­sto­ri­en DET HAR I må­neds­vis va­e­ret klart, at Ke­vin Magnus­sen hver­ken var Renaults før­ste-, an­det- el­ler tred­je­valg til 2017. Tea­met har for­hand­let med en lang ra­ek­ke an­dre kø­re­re, men dan­ske­ren har tå­l­mo­digt fun­det sig i den yd­my­gen­de be­hand­ling – og sam­ti­dig sco­ret syv af tea­mets ot­te po­int i VM 2016. Det er den be­hand­ling – og fryg­ten for, at al­le an­dre sa­e­der blev be­sat, mens han ven­te­de på Re­nault – der nu har sendt K-Mag i ar­me­ne på Haas.

Re­nault be­slut­te­de i går at for­la­en­ge med Jo­ly­on Pal­mer som team­kam­me­rat til Ni­co Hül­ken­berg. Han har nøg­ter­nt vur­de­ret ik­ke Magnus­sens klas­se, men må for­modes at rå­de over et enormt sponsorat. Og sa­e­det ved si­den af Hül­ken­berg er i al­le til­fa­el­de kun til låns, for Re­nault har an­dre og bed­re kø­re­re i tan­ker­ne til 2018.

Haas-for­hand­lin­ger­ne er et ud­tryk for den pro­fes­sio­na­lis­me, der har pra­e­get Magnus­sen og hans bag­land i de se­ne­ste må­ne­der, og jeg har hørt, at en rig­tig F1-ma­na­ger – Jen­son But­tons man­ge­åri­ge ’bag­mand’, Ri­chard God­dard – nu skal hja­el­pe kon­trak­ten i mål. EN­GEL­SKE AUTOSPORT SKRI­VER, at Magnus­sen får en étårig af­ta­le med Haas. Jeg ved, at der er ta­le om en fler­årig af­ta­le – sand­syn­lig­vis for 2017-18 med op­tion for 2019 – men den vil utvivl­s­omt in­de­hol­de en ra­ek­ke per­for­man­ce­klau­su­ler, der skal op­fyl­des, før Magnus­sen er sik­ker på at fort­sa­et­te ud over na­e­ste sa­e­son.

Haas er ta­et lin­ket op med tea­mets mo­tor­le­ve­ran­dør, Fer­ra­ri. Første­kø­rer Ro­main Grosje­an, der el­lers var det op­lag­te valg til Re­nault for 2016, valg­te at sat­se på det ame­ri­kan­ske team, for­di han drøm­mer om at over­ta­ge Ki­mi Räik­kö­nens Fer­ra­ri-sa­e­de i 2018. En plads hos Haas er det bed­ste ud­stil­lings­vin­due for en kø­rer med Fer­ra­ri-am­bi­tio­ner, for her kan det ita­li­en­ske team tak­ket va­e­re de­res mo­tor-de­al føl­ge med i al­le da­ta.

Ke­vin Magnus­sen får nu sam­me mu­lig­he­der som Grosje­an for at gø­re sig la­ek­ker over for det stør­ste og mest vin­den­de team i For­mel 1-hi­sto­ri­en. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.