Én lang rut­sje­ba­ne­tur

Dan­mark er hi­sto­risk dår­ligt pla­ce­ret på ver­dens­rang­li­sten, og det kan få be­tyd­ning for kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i 2020

BT - - VM - KVALIFIKATION - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Hvis hå­ret strit­ter lidt ek­stra på Åge Ha­rei­de, Si­mon Kja­er og Wil­li­am Kvist for ti­den, er der ik­ke no­get at si­ge til det. Godt nok er Ha­rei­de først li­ge ste­get på lands­holds­rut­sje­ba­nen, men de to an­dre har va­e­ret med la­en­ge på den lan­ge nedstig­ning, som mid­ler­ti­digt end­te i et stort plask for tre uger si­den med en 50. plads på FIFAs ver­dens­rang­li­ste.

Det er hi­sto­risk dår­ligt, for Dan­mark har al­drig lig­get så lavt, og for fem år si­den var dan­sker­ne num­mer 11 i ver­den.

»Det si­ger no­get om tin­ge­nes til­stand, for hvis ik­ke re­sul­ta­ter­ne er der, får du hel­ler in­gen ge­vinst. Så det er jo et spejl­bil­le­de af det. Jeg tror, at Nor­ge faldt fra num­mer 50 til num­mer 81 (fra au­gust til ok­to­ber, red.). Det er et dyrt dyk. Sve­ri­ge har va­e­ret hel­dig med si­ne re­sul­ta­ter – og dyg­tig – så man har få­et stør­re ge­vinst ud af det. Vi skal ba­re til­ba­ge,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Congo, Us­be­ki­stan og Iran er ba­re nog­le af de na­tio­ner, som har gjort det bed­re end Dan­mark, og der­for er hø­je­re pla­ce­ret på FIFAs ver­dens­rang­li­ste. Og det er ik­ke li­ge­frem fod­bold­na­tio­ner med enor­me tra­di­tio­ner. Det aen­drer dog ik­ke om på, at Dan­mark li­ge nu på pa­pi­ret er dår­li­ge­re – og Wil­li­am Kvist øn­sker i hvert fald ik­ke at hø­re på dem, der sky­der skyl­den på li­stens ud­form­ning. Ik­ke godt nok »Det er ik­ke godt nok. Vi har ik­ke kva­li­fi­ce­ret os til no­get si­den 2012 el­ler haft re­sul­ta­ter, der har le­vet op til vo­res eg­ne for­vent­nin­ger. Jeg har hørt me­get om­kring, hvor­vidt den rang­li­ste er ret­vi­sen­de el­ler ej. Men vi lig­ger, hvor vi lig­ger. Vi kan snak­ke om, at vi har stor ta­lent­mas­se, og at vi har et godt lands­hold, men det skal vi­ses på ba­nen,« si­ger Wil­li­am Kvist og klø­jes na­e­sten i det, da Us­be­ki­stan skal ud af hans mund.

»Vi skal ger­ne kun­ne sam­men­lig­ne os med lidt an­dre lan­de end Us­be­ki­stan – jeg kan na­e­sten ik­ke si­ge det – og Congo. Det er ik­ke dem, vi øn­sker at må­le os med. Jeg kan fo­re­stil­le mig, at vi var no­get hø­je­re op­pe for fi­re el­ler seks år si­den. Det har va­e­ret én lang ned­t­ur på den rang­li­ste, og selv om vi nok i dag­lig­da­gen har følt, at det har va­e­ret me­re op og ned, har li­sten i hvert fald vist, at vi ik­ke er der, hvor vi ger­ne vil va­e­re,« si­ger Kvist.

Én ting er det let­te­re fors­ma­e­de­li­ge i at lig­ge un­der Congo og Us­be­ki­stan på FIFAs rang­li­ste. No­get

an­det er, at den fak­tisk har et for­mål. For det er ud fra den rang­li­ste, at se­ed­nin­ger­ne til den na­e­ste kva­li­fi­ka­tion bli­ver ud­delt.

Jeg tror ik­ke, at vi er så dår­li­ge. Po­ten­ti­a­let er me­get stør­re. Men vi skal ik­ke ba­re ta­le om det. Vi er nødt til og­så at hand­le Åge Ha­rei­de

»Jeg bru­ger ik­ke så me­get ener­gi på den. Det er ik­ke der, vi er nu med det her hold. Rang­li­sten er over en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Det har be­tyd­ning i for­hold til se­ed­ning til na­e­ste slut­run­de, så det er no­get, man skal ta­en­ke over, og det er vig­tigt. Men det er ik­ke no­get, vi bru­ger så me­get kr­udt på, for hvis man har fo­kus på kam­pe­ne og gør det godt i dem, går det au­to­ma­tisk i den rig­ti­ge ret­ning,« si­ger Si­mon Kja­er. År­sa­gen til ned­t­u­ren Og land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de har da og­så en for­kla­ring på det se­ne­ste fald på li­sten.

»Det sker, for­di vi tab­te mod Po­len og Mon­te­ne­gro. Så faldt vi til­ba­ge på li­sten ef­ter de to kam­pe. Det er af­gø­ren­de for li­sten. Vi skal hol­de fo­kus på os selv, og så må den li­ste le­ve sit eget liv. Men ran­ge­rin­gen er jo vig­tig med tan­ke på EM 2020. Tin­ge­ne kom­mer lidt af sig selv. Får vi sej­re, så får vi og­så po­int, og så får vi en bed­re ran­ge­ring. Det hand­ler om at kom­me ind i den go­de spiral. Vi må ar­bej­de os ud af det,« si­ger Ha­rei­de, der an­er­ken­der rang­li­sten, men og­så me­ner, at der er ni­veau til me­re i Dan­mark.

»Jeg tror ik­ke, at vi er så dår­li­ge. Po­ten­ti­a­let er me­get stør­re. Men vi skal ik­ke ba­re ta­le om det. Vi er nødt til og­så at hand­le,« si­ger Ha­rei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.