Til­budt 30.000 kr. for at ta­be sa­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BESTIKKELSE Den tid­li­ge­re dan­ske ten­nislands­holds­spil­ler Ma­ria Jes­per­sen har haft mat­ch­fixing ta­et in­de på li­vet. »Un­der en kamp ved en in­ter­na­tio­nal tur­ne­ring i Kø­ben­havn for to år si­den blev jeg til­budt 30.000 kro­ner for at ta­be et sa­et,« forta­el­ler hun og af­slø­rer i sam­me ån­de­d­rag, at sva­ret var ’nej’.

»Jeg ta­enk­te, at jeg da ik­ke har lyst til at få et dår­ligt ry, men in­derst in­de kan jeg godt for­stå, hvis der er nog­le, der bli­ver fri­stet. Man kan jo fak­tisk tem­me­ligt nemt tje­ne go­de pen­ge. Jeg ind­be­ret­te­de straks episo­den til tur­ne­rin­gens over­dom­mer, der lo­ve­de at ta­ge kon­takt til The Ten­nis In­te­gri­ty Unit (det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bunds uvil­di­ge an­ti­kor­rup­tions­ud­valg, red.),« si­ger Ma­ria Jes­per­sen.

Imid­ler­tid har hun in­tet hørt om sa­gen si­den.

»Det er dybt be­kym­ren­de, at ITF ik­ke har ta­get min sag al­vor­ligt. Men det skyl­des sik­kert, at man ik­ke øn­sker ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er om spor­ten,« si­ger Ma­ria Jes­per­sen, der har na­er­la­est Dan­marks Idra­ets­for­bunds mat­ch­fixin­grap­port.

»Det er ik­ke okay, at så man­ge (21,4 pro­cent) har kend­skab til mat­ch­fixing i egen idra­et,« si­ger Ma­ria Jes­per­sen, der har sagt ja til at bli­ve en af DIFs knap 10 mat­ch­fixing-am­bas­sa­dø­rer.

»Jeg ser frem til at kom­me rundt i lan­dets klub­ber og forta­el­le min hi­sto­rie,« si­ger Ma­ria Jes­per­sen, der en pe­ri­o­de har va­e­ret pla­get af en skul­der­ska­de.

Hun er dog fort­sat ak­tiv på ten­nis­ba­nen og har de se­ne­ste år vun­det DM-guld så­vel in­den- som uden­dørs med hold­kam­me­ra­ter­ne i Gen­tof­te.

For­u­den Ma­ria Jes­per­sen har Dan­marks Idra­ets­for­bund på fri­vil­lig ba­sis blandt an­dre en­ga­ge­ret hånd­bold­spil­ler­ne Lou­i­se Bur­gaard og Ni­ck­las Lan­din, fod­bold­spil­le­ren Jes­per Grønkja­er, bad­min­ton­spil­le­ren HansKri­sti­an Vit­ting­hus samt ten­ni­stra­e­ne­ren Ti­ne Scheu­er som så­kald­te mat­ch­fixin­gam­bas­sa­dø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.