DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vil va­e­re synd at si­ge, at Do­nald Trumps sejr ved pra­esi­dentval­get i USA blev vel mod­ta­get hos book­ma­ker­ne ver­den over.

Stort set al­le ste­der mel­des der om kla­re tab på Trumps sejr. Ek­sem­pel­vis mel­der bå­de Dan­ske Spil og Nor­di­cBet om tab i mil­li­onklas­sen.

»Det her re­sul­tat er be­stemt ik­ke en god for­ret­ning for os. Vi har gen­nem he­le valg­kam­pen mod­ta­get man­ge ind­skud på beg­ge kan­di­da­ter, men det hø­je od­ds på Trump gør, at tabs­ko­lon­nen al­li­ge­vel bli­ver mar­kant hø­je­re end ind­ta­egtsko­lon­nen«, si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm

Klok­ken 2.00 dansk tid på valg­nat­ten var Do­nald Trump helt op­pe og run­de od­ds 9,50 hos Dan­ske Spil, hvil­ket un­der­stre­ger hvor stor en over­ra­skel­se re­sul­ta­tet var for book­ma­ker­ne, som star­te­de i od­ds 100 på ham som vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.