DIN PEN­SION

BT - - NYHEDER -

Man­ge in­ve­ste­rer he­le el­ler de­le af de­res pen­sions­op­spa­ring i ak­tier, og hvis du er en af dem, har du må­ske be­kym­ret dig om, at Do­nald Trump som pra­esi­dent vil­le med­fø­re et mar­kant ak­tie­fald.

Ak­tier­ne var da og­så fal­det en smu­le, da bør­sen åb­ne­de i går mor­ges, men slet ik­ke så ek­stremt som for­ven­tet, og det skal du va­e­re glad for:

»Vi hav­de må­ske for­ven­tet et

blod­bad, der kun­ne ko­ste på pen­sio­nen el­ler in­ve­ste­rin­ger­ne, men det er ude­ble­vet,« si­ger Mi­cha­el Fri­is Jør­gen­sen fra Alm. Brand Mar­kets. Han på­pe­ger dog, at ak­tier­ne kan fal­de kraf­tigt, hvis Do­nald Trump gen­nem­fø­rer nog­le af de ‘vil­de’ ting, som han har na­evnt i lø­bet af valg­kam­pen. Hvis det er til­fa­el­det, kan det ko­ste dyrt på pen­sions­op­spa­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.