’Det har cho­ke­ret mig’

Volds­ankla­get Pe­ter Sø­ren­sen ta­ler ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandtm | flb@spor­ten.dk)

Jeg er hav­net i en ret al­vor­lig og ubehagelig skils­mis­sesag. Vi er ik­ke eni­ge om ret me­get, hel­ler ik­ke om min ret til at se vo­res dat­ter. Ankla­ger­ne skal ses i den sam­men­ha­eng, og der bli­ver ik­ke spa­ret på kr­ud­tet i sa­gen. De er pu­re op­spind Pe­ter Sø­ren­sen

I Su­per­liga­en er Sil­ke­borg ef­ter en sva­er start be­gyndt at hø­ste po­int og har be­va­e­get sig va­ek fra de ne­der­ste plad­ser. Men uden for ba­nen har ch­eftra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen ramt bun­den. Han er midt i en sa­er­de­les pi­ne­fuld skils­mis­se, og nu er brud­det endt i en volds­sag, der skal af­gø­res ved en end­nu ik­ke da­to­sat rets­sag. Stem­men af­slø­rer, at den el­lers nor­malt ret kon­trol­le­re­de tra­e­ner er vold­somt på­vir­ket af den op­s­li­den­de sag, da han for­kla­rer, hvor­dan tin­ge­ne ha­en­ger sam­men set fra hans per­spek­tiv. Det hand­ler om et bit­tert brud og et ef­ter­føl­gen­de op­gør, hvor al­le mid­ler bli­ver ta­get i brug:

»Jeg er hav­net i en ret al­vor­lig og ubehagelig skils­mis­sesag. Vi er ik­ke eni­ge om ret me­get, hel­ler ik­ke om min ret til at se vo­res dat­ter. Ankla­ger­ne skal ses i den sam­men­ha­eng, og der bli­ver ik­ke spa­ret på kr­ud­tet i sa­gen. De er pu­re op­spind,« forta­el­ler tra­e­ne­ren, der brød med sin ko­ne til­ba­ge i fe­bru­ar i år.

Si­den har han lig­get i en vold­som konflikt med Oli­via Pon­top­pi­dan, som han var ble­vet gift med i Aar­hus Dom­kir­ke i maj 2013. Vold­som­me ankla­ger Det er nog­le ret vold­som­me ankla­ger, som Sø­ren­sen er ble­vet ramt af. De to til­fa­el­de af vold skal ha­ve fun­det sted i au­gust 2014 og au­gust 2015.

Ek­stra Bla­det har få­et ad­gang til sa­gens ak­ter og kan af­slø­re de­tal­jer­ne om de sa­ger, som Su­per­liga­tra­e­ne­ren er ble­vet til­talt i.

Iføl­ge avi­sen er der ta­le om to epi­so­der. Den før­ste er til­ba­ge i au­gust 2014, hvor Pe­ter Sø­ren­sen skub­be­de til hu­stru­en, der stod med par­rets den­gang ni må­ne­der gam­le dat­ter i fav­nen, så de faldt ba­g­over i et so­fa­bord, ned på en so­fa og vi­de­re ned på gul­vet.

Ef­ter­føl­gen­de trak Sø­ren­sen iføl­ge an­kla­gen ko­ne og barn ind i sove­va­e­rel­set, hvor han ka­ste­de dem ned på sen­gen.

Året ef­ter skal Pe­ter Sø­ren­sen iføl­ge be­skri­vel­sen un­der en fest i et ko­lo­ni­ha­ve­hus i 2015 ha­ve ta­get fat i hu­stru­ens arm og truk­ket i hen­de, så hun faldt om­kuld. Der­ef­ter skal tra­e­ne­ren iføl­ge an­kla­gen ha­ve truk­ket Oli­via Pon­top­pi­dan fle­re me­ter hen over grus og fli­ser.

Sø­ren­sen forta­el­ler, at han har va­e­ret mål for en lang ra­ek­ke af an­mel­del­ser fra sin ko­nes si­de. Og ef­ter at ha­ve af­hørt ham, hav­de po­li­ti­et i før­ste om­gang af­vist, at der var grund­lag for at gå vi­de­re med be­skyld­nin­ger­ne. Men ef­ter en kla­ge fra ko­nens si­de kom statsad­vo­ka­ten ind og be­slut­te­de, at der al­li­ge­vel skul­le rej­ses en sag mod den 43-åri­ge fod­bold­tra­e­ner.

»Det er ab­surd, og jeg ser frem til at bli­ve ren­set i ret­ten.«

»Selv­om jeg har va­e­ret dum og har gjort nog­le ting, som jeg for­try­der i et storm­fuldt ae­g­te­skab, har jeg al­drig be­gå­et no­get ulov­ligt,« fast­slår han med ef­ter­tryk.

»Det her har på­vir­ket mig over en lang pe­ri­o­de. Det ene­ste nye er, at nu bli­ver mi­ne pro­ble­mer med skils­mis­sen og­så delt med of­fent­lig­he­den. Der går lang tid fra, at jeg bli­ver af­hørt af po­li­ti­et, ind­til jeg får be­sked om, at de ik­ke har fun­det grund­lag for at gå vi­de­re med sa­gen. Det var en stor let­tel­se. Så jeg blev cho­ke­ret, da statsad­vo­ka­ten så al­li­ge­vel be­slut­ter, at der skal rej­ses en sag,« si­ger Pe­ter Sø­ren­sen.

Fo­re­lø­big må han dog sta­dig gå i uvis­hed om, hvor­når han skal for ret­ten og ha­ve af­gjort sin sag.

Su­per­liga­tra­e­ne­ren har hy­ret den kend­te for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen til at fø­re sin sag. Ad­vo­ka­ten un­drer sig over, at statsad­vo­ka­ten har på­lagt Østjyl­lands Po­li­ti at fø­re sa­gen mod Pe­ter Sø­ren­sen, når man er enig i at af­vi­se stør­ste­delen af be­skyld­nin­ger­ne, som ko­nen er kom­met med.

»Pe­ter Sø­ren­sen har al­drig va­e­ret sig­tet, men nu er han ble­vet til­talt, for­di det skul­le ske in­den en be­stemt da­to. Det un­drer mig, at statsad­vo­ka­ten er enig med po­li­ti­et i at af­vi­se 95 pro­cent af be­skyld­nin­ger­ne og så al­li­ge­vel på­la­eg­ger det at kø­re sa­gen på to punk­ter. Det ha­en­der, men det er ik­ke så of­te, at det sker,« kon­sta­te­rer ad­vo­ka­ten, som for­ven­ter, at sa­gen vil kom­me for ret­ten i lø­bet de na­e­ste par må­ne­der. Sil­ke­borg bak­ker op I før­ste om­gang vil han sam­men med Pe­ter Sø­ren­sen igen kon­tak­te Østjyl­lands Po­li­ti med nog­le yder­li­ge­re op­lys­nin­ger, som han me­ner kan ha­ve be­tyd­ning for sa­gen, in­den den kom­mer for ret­ten.

Sil­ke­borg IF bak­ker op om Sø­ren­sen, og be­teg­ner det he­le som en ulyk­ke­lig sag mel­lem Pe­ter Sø­ren­sen og hans hu­stru, der er midt i en skils­mis­se.

Som Pe­ter Sø­ren­sens ar­bejds­gi­ver ta­ger Sil­ke­borg IF ud­gangs­punkt i, at in­gen er skyl­dig, ind­til skyl­den er be­vist.

»Vold er uac­cep­ta­belt un­der al­le for­mer, og det ta­ger vi af­stand fra. Nu af­ven­ter vi sa­gens gang ved ret­ten og ud­fal­det af den,« si­ger klub­bens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kent Mad­sen.

BT har va­e­ret i kon­takt med Oli­via Pon­top­pi­dan, men hun har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.