Fem ska­e­ve om Mes­si

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvem?

Ken­der du Leo­nel Mec­ci? Nå, men det tro­e­de det ar­gen­tin­ske fod­bold­for­bund i hvert fald, at Mes­si hed, da de send­te en ind­kal­del­se til Bar­ce­lo­na for at an­mo­de om at få ’Mec­ci’ med på U20-lands­hol­det. Mes­si har bo­et det mest af sit liv i Spa­ni­en og var der­for ret ukendt i Ar­gen­ti­na. Det frem­går af for­fat­ter Gu­il­lem Ba­lagu­es bog om ham. ’Always...’

Han el­sker co­la og drik­ker me­re af det, end man vil­le for­ven­te af en to­pat­let. Men det går jo me­get godt. I Zla­tan Ibram­him­ovic’ selv­bi­o­gra­fi be­skri­ver sven­ske­ren, hvor­dan han mi­ste­de respek­ten for den da­va­e­ren­de Bar­ce­lo­na-tra­e­ner ’Pep’ Gu­ar­di­o­la, der lod Mes­si drik­ke en co­la for­an ham, selv­om Gu­ar­di­o­la ud­tryk­ke­ligt hav­de for­budt spil­ler­ne at drik­ke so­da­vand. Eget ud­tryk

Og vi bli­ver ved Zla­tan, der har haft så stor be­tyd­ning i Sve­ri­ge, at or­det ’zla­ta­ne­re’ blev ind­lem­met i den sven­ske ord­bog. Det sam­me ga­el­der selv­føl­ge­lig, fri­stes man til at si­ge, og­så for Mes­si. Or­det ’in­mes­sio­na­te’ er slet og ret et ad­jek­tiv, der bru­ges om den bed­ste spil­ler no­gen­sin­de, står der i be­skri­vel­sen. En syvsover

Han er lidt af en so­ve­try­ne. El­ler det var han i hvert fald i en ung al­der, da han hav­de vok­se­va­erk i Bar­ce­lo­na. Her modt­og ar­gen­ti­ne­ren hor­monel be­hand­ling, da han fik kon­sta­te­ret en syg­dom, der be­gra­en­se­de hans va­ekst. Og da Mes­sis krop bedst kom sig i søv­ne, sov Bar­ce­lo­na-spi­le­ren op til 12 ti­mer om da­gen. Mes­sis fa­mi­lie mel­der da og­så, at ten­den­sen er fort­sat op i de voks­nes ra­ek­ker, hvor han kan va­e­re lidt gna­ven ef­ter en lur. Bån­det til Ar­gen­ti­na

Mens Mes­sis po­pu­la­ri­tet og suc­ces på ba­nen steg og steg, var det ik­ke helt det sam­me i Ar­gen­ti­na blandt kri­ti­ke­re, der men­te, at kna­eg­ten, der som 13-årig flyt­te­de til Spa­ni­en, in­tet hav­de at gø­re med hjem­lan­det. Men Mes­si har gjort alt for at vi­se, at det ik­ke er til­fa­el­det. Fa­mi­li­en der­hjem­me er ham me­get na­er. Hver gang han scorer, pe­ger han mod him­len for at min­des sin af­dø­de bed­ste­mor, og han har en ta­to­ve­ring på ven­stre skul­der­blad af sin mor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.