Fem ska­e­ve om Ney­mar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For­si­den af TI­ME

AT NEY­MAR ER en stor fod­bold­stjer­ne spe­ci­elt i Bra­si­li­en, er der in­gen tvivl om. Hans sta­tus blev da og­så ce­men­te­ret, da han som den ene­ste bra­si­li­an­ske at­let no­gen­sin­de kom på for­si­den af det an­er­kend­te ma­ga­sin Ti­me. Før­hen hav­de det kun va­e­ret po­li­ti­ke­re fra det sy­da­me­ri­kan­ske land, der hav­de pra­e­get for­si­den. Men her slog Ney­mar selv leg­en­den Pelé. Ta­et på Re­al Madrid I øje­blik­ket spil­ler Ney­mar i Bar­ce­lo­na, der køb­te ham i en ef­ter­hån­den kon­tro­ver­si­el han­del fra San­tos i 2013. Men han kun­ne ha­ve endt hos rivalerne fra Re­al Madrid. Al­le­re­de som 14-årig fløj han til Madrid-klub­ben for at un­der­skri­ve en kon­trakt. Alt var på plads og klar til at bli­ve ek­se­kve­ret, men San­tos be­tal­te i ste­det en hef­tig sum for at be­hol­de ham i Bra­si­li­en. Over­le­ve­de bil­u­lyk­ke Ney­mar var blot fi­re må­ne­der gam­mel, da han sam­men med si­ne fora­el­dre var in­vol­ve­ret i en al­vor­lig bil­u­lyk­ke. Ef­ter ulyk­ken kun­ne fora­el­dre­ne sim­pelt­hen ik­ke fin­de Ney­mar, der før hav­de sid­det i bør­ne­sa­e­det. Red­nings­fol­ke­ne fandt ham un­der sa­e­det da­ek­ket af blod. Til trods for de al­vor­li­ge ska­der over­le­ve­de han, som I nok hav­de ga­et­tet. Lands­holdsa­e­ren kom dyrt Der var ut­ro­ligt me­get hy­pe om­kring Ney­mar, da han slog igen­nem for San­tos som 17-årig. Men han hav­de fak­tisk ret sva­ert ved at slå igen­nem på det bra­si­li­an­ske lands­hold til at star­te med. Det stod end­da så slemt til, at han af den da­va­e­ren­de land­stra­e­ner Car­los Dun­ga blev vra­get til den bra­si­li­an­ske VM-trup for­ud for slut­run­den i Syd­afri­ka. Dun­ga blev fy­ret, Ney­mar blev en stjer­ne. Lig­ner den stør­ste no­gen­sin­de I bra­si­li­ansk – og in­ter­na­tio­nal fod­bold kom­mer man ik­ke uden om den al­dren­de ver­dens­stjer­ne Pelé, der reg­nes for en af de al­ler­bed­ste no­gen­sin­de. Og som blot 23-årig er han godt på vej til at slå leg­en­dens na­e­sten ubry­de­li­ge målscor­ings­re­kord på lands­hol­det. Fort­sa­et­ter han sti­men, for­ven­tes det, at han kan kal­de sig den mest scoren­de bra­si­li­a­ner no­gen­sin­de, når han er om­kring 28 år. Så bli­ver det sva­ert ik­ke at kal­de ham for en sen­sa­tio­nel fod­bold­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.