In­tens jagt på mordvåben

Søva­er­net søg­te for­ga­e­ves ef­ter ger­nings­vå­ben i El­ver­par­ken. Po­li­ti­et til­ba­ge­hol­der Lou­i­se Borg­lits ob­duk­tions rap­port

BT - - NYHEDER - Jens Holm­berg | jenh@bt.dk

Hvis kni­ven be­fin­der sig i sø­en, så fin­der vi den Re­pra­e­sen­tant fra søva­er­net

Lø­be­hjul, ko­ben og rust­ne øldå­ser, men in­gen kniv. Po­li­ti­et gen­nem­søg­te i går for­ga­e­ves med me­tal­de­tek­to­rer sø­en i El­ver­par­ken for at fin­de det ger­nings­vå­ben, der blev brugt til at myr­de Lou­i­se Borg­lit. Den 32-åri­ge salgs­as­si­stent i Ma­ga­sin blev over­fal­det fre­dag af­ten i sid­ste uge, da hun luf­te­de sin søsters hund.

Der­med kom po­li­ti­et ik­ke na­er­me­re opkla­rin­gen af den be­sti­al­ske for­bry­del­se, og man sav­ner fort­sat mo­tiv - og alt­så ger­nings­vå­ben. An­dre ef­ter­søg­nin­ger på land med bl.a. spor­hunde har hel­ler ik­ke gi­vet no­get re­sul­tat. Sø­en var en op­lagt mu­lig­hed Po­li­ti­et ken­der ik­ke med sik­ker­hed mor­de­rens ru­te va­ek fra ger­nings­ste­det, og der­for var sø­en, der lig­ger ta­et ved ger­nings­ste­det, en op­lagt mu­lig­hed.

Et vid­ne har for­kla­ret ef­ter­for­sker­ne, at hun hør­te to skrig og ef­ter­føl­gen­de så en mand med ka­sket og ha­et­te truk­ket over ho­ve­d­et i løb ud på Tor­nero­se­vej, som lig­ger vest for El­ver­par­ken.

Han slog, da han så vid­net, op­gi­ven­de ud med ar­me­ne, for der­ef­ter at lø­be re­tur ind i om­rå­det, hvor Lou­i­se Borg­lit lå. Man­den med ka­sket­ten har end­nu ik­ke hen­vendt sig til po­li­tet. En kold op­ga­ve På grund af frost var der i går is på sø­en, og selv­om søva­er­nets folk hav­de varmt tøj og vå­d­drag­ter på, så var det en af de kol­de­re op­ga­ver.

»Hvis kni­ven be­fin­der sig i sø­en, så fin­der vi den,« for­sik­re­de en re­pra­e­sen­tant fra søva­er­net.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti fastslog i går, at Lou­i­se Borg­lit blev dra­ebt med kniv. Po­li­ti­et vil ik­ke op­ly­se, hvor man­ge gan­ge hun blev stuk­ket.

Iføl­ge B T sop lys­nin­ger til­ba­ge­hol­der po­li­ti­et ob­duk­tions rap­por­ten, da den in­de­hol­der føl­som­me per­son­li­ge op­lys­nin­ger. Der er in­tet, der ty­der på, at Lou­i­se Borg­lit er ble­vet seksu­elt mis­brugt.

FOTO: NILS MEILVANG

Si­ve­ne i El­ver­par­kens sø bli­ver finka­em­met med me­tal­de­tek­to­rer for at fin­de kni­ven, der blev brugt til at myr­de høj­gravi­de Lou­i­se Borg­lit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.