Ra­ed­sel­ska­bi­net

BT - - NYHEDER -

SARAH PALIN, USA fa­scis­me’. Fa­el­les for samt­li­ge før­na­evn­te er des­u­den, at de al­le har ud­trykt stor be­un­dring for Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Og al­le tre her­rer har va­e­ret i ret­ten og på for­si­den af samt­li­ge ame­ri­kan­ske avi­ser i for­bin­del­se med gen­tag­ne til­fa­el­le af ut­ro­skab og mang­len­de hu­stru­bi­drag.

Og her stop­per ’fest­lig­he­der­ne’ ik­ke. Sa­m­ar­bej­der med ra­ci­ster Trumps kom­men­de sund­heds­mi­ni­ster og for­hen­va­e­ren­de ri­val i pra­esi­dent­kaplø­bet, Ben Car­son, tror så­le­des på, at de egyp­ti­ske py­ra­min­der ved Giza blot var sto­re korn­si­lo­er og den pen­sio­ne­re­de kirurg for­sø­ger sta­dig at over­be­vi­se al­le om, at han en­gang for­søg­te at dra­e­be sin egen mor med en kniv.

Og hvis Trumps per­son­li­ge rå­d­gi­ver Ste­ve Ban­non, ejer af nyheds­me­di­et Brait­bart News, fort­sa­et­ter sit job i Det Hvi­de Hus, så er det før­ste gang, at den stil­ling be­sa­et­tes af en mand, der ny­der et ta­et sam­ar­bej­de med ra­ci­sti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner over he­le USA.

Her er fra de ame­ri­kan­ske me­di­er en ra­ek­ke bud på per­so­ner, der fra 20. ja­nu­ar og fi­re år frem vil ud­gø­re Do­nald Trumps re­ge­ring. NEWT GINGRICH,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.