Løk­ke: Eu­ro­pa må ta­ge stør­re an­svar

BT - - NYHEDER -

DO­NALD TRUMP Eu­ro­pa kom­mer til at ta­ge et stør­re an­svar for eg­ne ud­for­drin­ger ef­ter pra­esi­dentval­get i USA. Det si­ger stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) ef­ter et be­søg hos Frank­rigs pra­esi­dent François Hol­lan­de i Pa­ris.

»Det ame­ri­kan­ske valg un­der­stre­ger – med den to­ne, der har va­e­ret fra beg­ge kan­di­da­ter – at Eu­ro­pa har et stør­re an­svar nu for at fin­de løs­nin­ger på vo­res eg­ne ud­for­drin­ger,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Han si­ger, at det ga­el­der i sik­ker­heds­po­li­tik, hvor Dan­mark og de an­dre eu­ro­pa­ei­ske Na­to-lan­de kom­mer til at bru­ge fle­re pen­ge på for­svar.

Men det ga­el­der og­så i for­hold til at ska­be va­ekst og ar­bejds­plad­ser, me­ner han: »Med et Stor­bri­tan­ni­en, der har for­ladt EU, og med et ame­ri­kansk valg med en un­der­to­ne af, at man ik­ke ser po­si­tivt på fri­han­del, så kom­mer vi i hø­je­re grad til selv at skul­le ska­be vo­res egen va­ekst og vel­stand,« si­ger han.

François Hol­lan­de ven­ter li­ge­som Løk­ke spa­endt på at fin­de ud af, hvil­ken po­li­tik USAs na­e­ste pra­esi­dent, Do­nald Trump, vil fø­re.

»Den eu­ro­pa­ei­ske in­ter­es­se er først og frem­mest vor sik­ker­hed,« si­ger Hol­lan­de.

François Hol­lan­de pe­ger sam­ti­dig på, at Eu­ro­pa skal ha­ve af­kla­ret, hvad val­get af Trump be­ty­der for de øko­no­mi­ske og han­dels­ma­es­si­ge for­bin­del­ser med USA.

Han vil og­så ha­ve af­kla­ret, om val­get får kon­se­kven­ser for den in­ter­na­tio­na­le kli­maaf­ta­le, der blev ved­ta­get i Pa­ris sid­ste år, og som net­op er trå­dt i kraft. Do­nald Trump har i valg­kam­pen tru­et med ik­ke at for­sva­re Na­to-lan­de, der iføl­ge den kom­men­de pra­esi­dent bru­ger for lidt på for­sva­ret, han ven­tes at la­eg­ge TTIP-fri­han­del­s­af­ta­len død, og han har tru­et med at tra­ek­ke USA ud af kli­maaf­ta­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.