’Hvis du lyk­kes, så lyk­kes lan­det’

BT - - NYHEDER -

TOPMØDE Un­der valg­kam­pen har der va­e­ret kold luft mel­lem Do­nald Trump og den sid­den­de pra­esi- dent Ba­ra­ck Oba­ma, men da de to po­li­ti­ke­re mød­tes i går, var to­nen me­re diplo­ma­tisk. Do­nald Trump an­kom til Det Hvi­de Hus med he­li­kop­ter. Han be­nyt­te­de en an­den ind­gang end den, pra­esi­den­ten nor­malt bru­ger til at mod­ta­ge of­fi­ci­el­le ga­e­ster. På den må­de und­gik han ska­ren af pres­se­folk.

Mø­det er det før­ste af en lang ra­ek­ke mø­der, der skal mun­de ud i, at Do­nald Trump of­fi­ci­elt over­ta­ger pra­esi­dent­po­sten 20. ja­nu­ar 2017. Mø­det trak ud Do­nald Trump sag­de ef­ter mø­det, at det, der skul­le ha­ve va­ret 10-15 mi­nut­ter, trak ud til en halv ti­me.

»Det kun­ne ha­ve va­ret la­en­ge­re. Vi dis­ku­te­re­de vir­ke­lig man­ge for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner – nog­le af dem vi­dun­der­li­ge og an­dre me­re be­sva­er­li­ge. Jeg ser me­get frem til at sam­ar­bej­de med pra­esi­den­ten frem­over – her­i­blandt og­så at bli­ve rå­d­gi­vet,« sag­de Do­nald Trump.

Ba­ra­ck Oba­ma sag­de blandt an­det til Trump, at hans ad­mi­ni­stra­tion vil gø­re alt for, at han kan lyk­kes som pra­esi­dent:

»For hvis du lyk­kes, så lyk­kes lan­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.