’ ’

BT - - DEBAT -

va­e­re med at be­gyn­de at gra­ve be­kym­ret. Og jeg hå­ber, hans hold­nin­ger sig ned i et stort, sort hul, som jeg sy­nes, isa­er SF og ik­ke bli­ver til vir­ke­lig­hed. På kli­ma­om­rå­det En­heds­li­sten har ten­dens til. So­len står og­så op i har han sagt, at han vil for­sø­ge at kom­me ud af den mor­gen. USA har få­et en ny pra­esi­dent, som selv­føl­ge­lig kli­maaf­ta­le, der blev un­der­skre­vet i Pa­ris. Sik­ker­heds­po­li­tisk har syns­punk­ter, der lig­ger langt va­ek fra d em, la­e­ner han sig me­get op ad Ge­or­ge Bush’ nog­le ven­stre­fløjs­par­ti­er har. Men vi syn på ver­den, og han la­eg­ger op til et

Hvis re­ge­rin­gen skal vi­de­re. me­re in­dad­vendt USA, hvor jeg me­ner, vil Jeg har spe­ku­le­ret me­get over ud­mel­din­ger­ne USA har en rol­le i ver­den. Det be­kym­rer om, at nu skal Dan­mark mig, men jeg hå­ber, at det bli­ver gjort til

hop­pe i seng til at fø­re sin egen uden­rigs­po­li­tik uaf­ha­en­gigt skam­me. at USA. Det er tem­me­lig gri­n­ag­tigt. Jeg tror, at den ten­dens, vi ser i USA,

med Trump, vil Vi er dybt af­ha­en­gi­ge af USA, og kom­mer vi og­så til at se i Eu­ro­pa. Se

vi stem­me imod det er en il­lu­sion at fo­re­stil­le sig, at der ba­re på bre­xit. Det er den al­min­de­li­ge er et al­ter­na­tiv i Eu­ro­pa i for­hold til en be­folk­ning, der si­ger, at glo­ba­li­se­rin­gen fa­el­les for­svar­spo­li­tisk dags­or­den. Og gør, at vi mi­ster ar­bejds­plad­ser, jeg ved ik­ke, hvad det er for et al­ter­na­tiv, og der­for står vi sam­men. Og den de to ven­stre­fløjs­par­ti­er me­ner, fru­stra­tion kan jeg godt for­stå. Det der fin­des i for­hold til, hvor Dan­mark skal pla­ce­re sig hand­ler om, at vi – og­så i Dan­mark – skal sør­ge for, at uden­rigs­po­li­tisk, hvis det ik­ke er sam­men med USA. ud­vik­lin­gen og job ik­ke kun ska­bes i stor­by­en, men I gam­le da­ge kun­ne de kig­ge over mod Sov­jet, men og­så i land­di­strik­ter­ne. jeg for­står, at de hel­ler ik­ke bry­der sig om Pu­tin. Men vi kom­mer ik­ke til at bak­ke op om en

Min stør­ste be­kym­ring ved Hil­lary Cl­in­ton – ud­over re­pu­bli­kansk pra­esi­dent, der le­ger po­li­ti­be­tjent, som det helt ab­sur­de for­hold hun har haft i for­hold Bush gjor­de i Irak-kri­gen. Hvis re­ge­rin­gen vil hop­pe til at mod­ta­ge sik­ker­heds­op­lys­nin­ger i sin tid som i seng med Trump, vil vi stem­me imod. uden­rigs­mi­ni­ster – er, at hun har min­det ut­ro­lig Man må respek­te­re et de­mo­kra­tisk valg, men SF me­get om Nyrup. Han sag­de, at DF al­drig vil­le bli­ve er di­a­me­tralt mod­sat af Trumps hold­nin­ger. Vi kan stu­e­re­ne. Hil­lary Cl­in­ton om­tal­te Trumps va­el­ge­re dog la­e­re af, at han si­ger, at al­le skal va­e­re med i ud­vik­lin­gen som sør­ge­li­ge ty­per. Det er Nyrup om igen. og i ska­bel­sen af ar­bejds­plad­ser.

MAN SKAL LADE JEG ER DYBT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.