’Hou­se of Cards’ vandt val­get i USA

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Folk un­drer sig sta­dig over re­sul­ta­tet af det ame­ri­kan­ske valg. Ja, man­ge er i chok. Det sid­ste par da­ge har det me­ste af Dan­mark dis­ku­te­ret og prø­vet at fin­de en for­kla­ring på, hvor­for det blev Do­nald Trump.

DEBATINDLAEG Den ame­ri­kan­ske ar­bej­der fø­ler sig ladt i stik­ken, og ud­kantsUSA fø­ler sig over­hørt og set ned på

JEG ME­NER, DET er en kom­bi­na­tion af man­ge ting. Ulig­he­den i USA er no­get, der vir­ke­lig kan ma­er­kes. Glan­sen er gå­et af den ame­ri­kan­ske drøm, og for man­ge lav­t­løn­ne­de er det sva­ert selv med et fuld­tids­ar­bej­de at for­sør­ge en fa­mi­lie. Den ame­ri­kan­ske ar­bej­der fø­ler sig ladt i stik­ken, og ud­kantsUSA fø­ler sig over­hørt og set ned på. Ud­over det ek­si­ste­rer der en stor frygt for ter­ror og frem­me­de.

En fjer­de­del af de ame­ri­kan­ske va­el­ge­re er iføl­ge må­lin­ger vre­de på glo­ba­li­se­rin­gen, men det er isa­er vre­den på sy­ste­met og på Was­hin­g­ton, som fyl­der pra­e­cis det, som Hil­lary Cl­in­ton er en inkar­na­tion af.

Lyt­ter man na­er­me­re ef­ter de ar­gu­men­ter, der fl­o­re­rer mod Was­hin­g­ton, vil man hur­tigt op­da­ge, at de har for­bin­del­se til ’Hou­se of Cards’. ’Hou­se of Cards’ er en po­pu­la­er ame­ri­kansk tv-se­rie på Net­flix, der fo­re­går i Was­hin­g­ton, hvor man føl­ger det de­mo­kra­ti­ske kon­gres­med­lem Frank Un­derwood – spil­let af Ke­vin Spa­cey.

Se­ri­en frem­stil­ler det ame­ri­kan­ske po­li­ti­ske mil­jø som kor­rupt og be­ta­endt, og selv­om det er fik­tion, har man­ge ame­ri­ka­ne­re få­et det ind­tryk, at hand­lin­gen kan over­sa­et­tes til vir­ke­lig­he­den én til én. Ho­vedrol­le­in­de­ha­ve­ren Ke­vin Spa­cey, som i øv­rigt selv er de­mo­krat og ta­et på Cl­in­ton-fa­mi­li­en, har da og­så ud­talt, at se­ri­en er 99 pro­cent vir­ke­lig­hed og én pro­cent fik­tion.

Jeg me­ner på in­gen må­de, at den tv-se­rie er ta­et på vir­ke­lig­he­den, men det er ik­ke sva­ert at se, hvor­for man­ge ame­ri­ka­ne­re har få­et den op­fat­tel­se. SE­RI­EN BEKRAEFTER MAN­GE af de for­dom­me, der fl­o­re­rer om det po­li­ti­ske sy­stem i Was­hin­g­ton. I ’Hou­se of Cards’ kø­ber man sig til valgsejr, ud­fø­rer ven­ne­tje­ne­ster og op­når si­ne mål gen­nem ky­nis­me, trus­ler, sex og bed­rag. Det er alt det, som ud­kants-ame­ri­ka­ner­ne ik­ke bry­der sig om, og selv­om Trump og­så har ud­nyt­tet sy­ste­met med si­ne for­ret­nin­ger, har han kun­net Na­ser Kha­der, se ame­ri­ka­ner­nes vre­de og har talt sig op imod den.

På trods af at hans valg­kamp har gjort kraf­tigt brug af de so­ci­a­le me­di­er, er det min bed­ste over­be­vis­ning, at tv har haft en af­gø­ren­de ind­fly­del­se på ame­ri­ka­ner­nes valg. Et stort an­tal ame­ri­ka­ne­re ser mel­lem fem og ot­te ti­mers tv om da­gen, og me­get af det er tom­me kal­o­ri­er. Det er re­a­li­ty-tv og ’fe­el­go­od’-pro­gram­mer. DO­NALD TRUMP HAR selv va­e­ret en re­a­li­ty-stjer­ne på et tids­punkt, og han har la­ert sig at ta­le di­rek­te til den ame­ri­kan­ske vre­de gen­nem simp­le over­skrif­ter. Gen­nem­snit­sa­me­ri­ka­ner­ne hen­ter en stor del af de­res vi­den fra tv, og kom­pli­ce­re­de po­li­ti­ske em­ner bli­ver frem­stil­let sim­pelt – og der­for el­sker man­ge Trump. En ame­ri­kansk kom­men­ta­tor skrev på et tids­punkt: »Forta­el mig, hvad du ser i tv, og jeg forta­el­ler dig, hvem du stem­mer på.«

Do­nald Trump har for­stå­et at ram­me ame­ri­ka­ner­ne pra­e­cis der, hvor de er. Li­ge ind­til i ons­dags var der ik­ke man­ge i Dan­mark, som tro­e­de, det vil­le va­e­re nok til en sejr. Men det var det! Desva­er­re. Trump er en ka­ta­stro­fe!

Ju­rastu­de­ren­de, pra­esi­dent for So­ci­a­li­stisk Ung­dom i Nor­den og med­lem af for­ret­nings­ud­val­get, SF Ung­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.