Po­li­ti­et mang­ler folk til at rej­se volds­sig­tel­ser

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver rejst for få sig­tel­ser ef­ter pa­ra­graf­fer­ne om vold i po­li­tik­red­se­ne rundt om i lan­det.

Det skyl­des, at po­li­tiets res­sour­cer udtøm­mes af de fle­re op­ga­ver som for ek­sem­pel be­vogt­ning og den mid­ler­ti­di­ge gra­en­se­kon­trol, der er ble­vet ind­ført.

Det skri­ver TV2’s pro­gram ’Sta­tion 2’.

Det får nu Rigs­po­li­ti­et til i et brev at an­mo­de lan­dets po­li­tik­red­se om at pri­o­ri­te­re ef­ter­forsk­nin­gen af volds­sa­ger hø­je­re.

»Den ak­tu­el­le si­tu­a­tion med­fø­rer blandt an­det, at der i for­hold til ja­nu­ar 2015 er sket en va­e­sent­lig stig­ning i an­tal­let af ver­se­ren­de sa­ger uden sig­tel­se, og at sags­be­hand­ling­sti­den i nog­le sa­ger bli­ver la­en­ge­re end el­lers,« skri­ver Rigs­po­li­ti­et.

Rigs­po­li­ti­et kom­mer ik­ke ind på, hvad der skal ned­pri­o­ri­te­res til for­del for ar­bej­det med at rej­se fle­re sig­tel­ser for vold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.