De blev kvalt før ned­frys­ning

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE af­ten den 30. ok­to­ber gjor­de det uhyg­ge­li­ge fund.

She­rin Mo­ham­meds fra­se­pa­re­re­de mand og pi­ger­nes far, 34-åri­ge Ha­mid Fa­rid Mo­ham­med, er sig­tet for at ha­ve be­gå­et de fryg­te­li­ge drab på sit eget kød og blod samt på sin fra­se­pa­re­re­de hu­stru. Han er ef­ter­lyst bå­de her­hjem­me og in­ter­na­tio­nalt i 190 lan­de gen­nem In­ter­pol­sam­ar­bej­det.

Sid­ste sik­re spor ef­ter ham er luft­hav­nen i Istan­bul, hvor­fra han an­gi­ve­ligt er rejst vi­de­re øst­på mod Sy­ri­en. Tilva­e­rel­sen var ved at ta­ge form Det er på al­le må­der en tragedie, at She­rin Mo­ham­med og bør­ne­ne Lin­da og Ran­da på den mest gru­som­me vis måt­te lade li­vet her i Dan­mark, som de var flyg­tet til for at be­gyn­de et helt nyt og fre­de­ligt liv ef­ter at ha­ve haft kri­gens ra­eds­ler helt ta­et på i de­res hjem­land.

Trods fle­re kon­tro­ver­ser mel­lem den 27-åri­ge kvin­de og hen­des fra­se­pa­re­re­de mand var den nye til­va­e­rel­se ved at ta­ge form i Aa­ben­raa, hvor hun bo­e­de med bør­ne­ne, mens han var flyt­tet til Byl­derup-Bov, ta­et ved den dansk-ty­ske gra­en­se. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har She­rin og Fa­rid Mo­ham­med ik­ke bo­et sam­men, si­den de to an­kom til Dan­mark i juli 2015.

Døtre­ne L. og R. an­kom til Dan­mark for godt et halvt år si­den ef­ter i den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de at ha­ve bo­et hos de­res mors fa­mi­lie i Sy­ri­en. Og de var beg­ge kom­met fint i gang i mod­ta­ge­klas­sen på Hø­je Kol­strup Sko­le i Aa­ben­raa.

Men den nye dan­ske til­va­e­rel­se, der syn­tes na­e­sten for god til at va­e­re sand for den 27-åri­ge mor og de to børn, skul­le alt­så vi­se sig at va­e­re net­op dét, ef­ter at de al­le blev fun­det dra­ebt i kum­me­fry­se­ren.

Kas­sem Ra­chid, imam i Aa­ben­raa og tolk, skri­bent og fored­rags­hol­der, ken­der fa­mi­li­en. Han har tid­li­ge­re sagt til BT:

»Jeg kan si­ge, at der har va­e­ret man­ge uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem She­rin og Fa­rid – ja, mas­ser af kon­flik­ter. Hun var en me­get sød og ven­lig kvin­de, som be­fandt sig godt her, mens han he­le ti­den har va­e­ret me­get util­freds med for­hol­de­ne i Dan­mark. Der­for vil­le han rej­se til­ba­ge til Sy­ri­en. Men hun vil­le ik­ke med, hun vil­le ha­ve sit liv her sam­men med bør­ne­ne. Det har va­e­ret sva­ert. Det er så fryg­te­ligt, hvad der er sket. Jeg tror, at han har plan­lagt det. At han har gjort det med fuldt over­la­eg,« si­ger Kas­sem Ra­chid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.