Dansk for­sker sig­tet for seksu­elt mis­brug af barn

BT - - NYHEDER -

En dansk, in­ter­na­tio­nalt kendt for­sker blev i går va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger bag dob­belt­luk­ke­de dø­re ved Ret­ten i Aar­hus, skri­ver TV2.

Ankla­ger ved Østjyl­lands Po­li­ti Lis­beth Wei­ss Pe­ter­sen øn­sker ik­ke over for TV2 at løf­te slø­ret for, hvad sa­gen dre­jer sig om.

Men iføl­ge TV2 hand­ler sa­gen om seksu­elt mis­brug af et barn.

Når et grund­lovs­for­hør bli­ver holdt for dob­belt­luk­ke­de dø­re, må pres­se og til­hø­re­re end ik­ke va­e­re til ste­de, når sig­tel­sen la­e­ses op.

Om den kom­plet­te mørkla­eg­ning af sa­gen si­ger Lis­beth Wei­ss Pe­ter­sen til TV2:

»Det er sket på grund af sa­gens ka­rak­ter og om­sta­en­dig­he­der­ne om­kring den.«

Man­dens for­sva­rer An­ders Sko­v­holm har in­gen kom­men­ta­rer.

»Tal med Østjyl­lands Po­li­ti,« si­ger han til TV2.

Der er des­u­den ned­lagt nav­ne­for­bud i sa­gen. Det vi­des ik­ke, hvor­dan man­den for­hol­der sig til an­kla­gen. Han er va­re­ta­egts­fa­engs­let til 8. de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.